CENSYS B.V. – ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: BEGRIPPEN

De volgende begrippen zijn in de Taxis Pitane Overeenkomst en Pitane Mobility Voorwaarden gedefinieerd:

 • Aanvullende Bestelling: de aankoop van abonnementen, licenties voor modules, wijziging van het aantal Gebruikers, wijziging van
  het aantal Subcentrales en dergelijke nadat de Censys Overeenkomst in werking is getreden.
 • Subcentrale(s): de extra onderaannemer of filiaal administraties van het bedrijf van Afnemer in de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie, inclusief iedere afzonderlijke financiële administratie die Afnemer houdt ten behoeve van zijn Dochterondernemingen.
 • Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Censys, inclusief informatie die schriftelijk als “vertrouwelijk” is aangeduid, informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft en/of van wie de informatie e) afkomstig is, en informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is.
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst is aangegaan met Censys.
 • Afnemergegevens: alle gegevens die Afnemer invoert in de Pitane Mobility Web Applicatie of die namens Afnemer worden ingevoerd in de Taxis Pitane software.
 • Onvolkomenheid: alle tekortkomingen in de Pitane Mobility Web Applicatie of Taxis Pitane software die in belangrijke mate in de weg staan aan het functioneren daarvan, zoals omschreven in de Documentatie. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van de Taxis Pitane software of de Pitane Mobility Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd.
 • Documentatie: de (elektronische) documentatie van Taxis Pitane en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Medewerker: een werknemer van Afnemer of Censys en/of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of Censys.
 • Censys of Bewerker: Censys B.V. of één van haar Partners die optreedt als leverancier van diensten op grond van de Pitane Mobility Overeenkomst.
 • Log-In Gegevens: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Log-In Procedure: de door Censys voorgeschreven procedure die Afnemer moet volgen om toegang te verkrijgen tot de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Privacybeleid: het privacybeleid van Censys dat van toepassing is op de verwerking door Censys van persoonsgegevens van Afnemer welke uniek kunnen zijn voor elke geografische regio.
 • Service Level Overeenkomst: de door Censys uitgegeven verklaring, waarin de parameters worden bepaald van het verwachtte serviceniveau van de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie die door Censys van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.
 • Systeemeisen: de minimale eisen die door Censys gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Componenten van Derden: een software (-component), verzameling van componenten, of een API interface naar een callable library (bijvoorbeeld een .dll interface), ontwikkeld door een derde en gebruikt door Censys in haar software voor de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie en de website of applicatie van een derde.
 • Gebruiker: Afnemer, Medewerker van Afnemer en/of cliënten van een Subcentrale die gebruik maakt van de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Taxis Pitane: Taxis Pitane software, Taxis Pitane Business Suite, Taxis Pitane Enterprise, Taxis Pitane API.
 • Web Applicatie: de software zoals beschreven in de Taxis Pitane of Pitane Mobility Overeenkomst, waartoe Censys aan Afnemer toegang verleent via Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Censys Overeenkomst.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.
 • Werkuren: uren op Werkdagen van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 15.00 uur.

Artikel 2: AANBOD EN OVEREENKOMST 

2.1 

Deze Censys Voorwaarden zijn van toepassing op de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Censys die betrekking hebben op Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Waar deze Censys Voorwaarden verwijzen naar de Taxis Pitane Overeenkomst geldt dit als een verwijzing naar de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 
Censys behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Censys zal via de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Censys Voorwaarden in werking treden. Censys kan de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. In geval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst conform artikel 5.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde Censys Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.3

Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie of diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk.

2.4

Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor Censys Diensten op de door Censys aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door Censys. Censys kan naar eigen inzicht een order of Aanvullende Bestelling accepteren of weigeren. De Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst treedt in werking (de “Ingangsdatum”) op de datum waarop Censys aan Afnemer een bevestiging van de order of Aanvullende Bestelling toezendt.

2.5

Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van Censys om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Dienst een multi-tenant aanbieding is die niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.

2.6
Alle leveringstermijnen worden door Censys naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de Censys Voorwaarden, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering.

2.7
Ieder verzoek van Afnemer om het aantal Gebruikers en/of Administraties en/of modules te wijzigen zal beschouwd worden als een Aanvullende Bestelling met toepassing van Artikel 2.4. Voor zover Afnemer enige vermindering verzoekt, zal Afnemer uitdrukkelijk aangeven welke specifieke Gebruikers en/of Administraties en/of modules verwijderd moeten worden. Voldoet Afnemer niet aan deze verplichting tot specificatie, dan blijft Afnemer de maandelijkse vergoeding voor deze Gebruikers en/of Administraties en/ of modules verschuldigd.

 

Artikel 3: GEBRUIKSRECHT

3.1

Wanneer de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst in werking treedt verleent Censys aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie gedurende de looptijd van de Censys Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, Subcentrales en modules zoals in deTaxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de Censys Overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook het recht in om de bij de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie behorende Documentatie te gebruiken.

3.2

Afnemer zal niet toestaan dat de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers, met uitzondering van een Dochteronderneming waarvoor Afnemer een afzonderlijke Administratie kan bijhouden in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie. Afnemer mag de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een  servicebureau.

3.3

Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers en/of Subcentrales dan het aantal aangegeven in de Censys Overeenkomst.

3.4

Het is Afnemer niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Censys Overeenkomst of de Censys Voorwaarden over te dragen aan derden voor zover niet expliciet toegestaan in de Censys Overeenkomst. Afnemer zal de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie niet verkopen en/of verhuren aan andere partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Censys.

3.5

Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag Censys, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie. Censys zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie.

3.6

Afnemer erkent en stemt ermee in dat de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten zoals hieronder beschreven waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze Censys Voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op dit gebied dat van toepassing is op het gebruik van de Censys Diensten in de geografische regio van Afnemer (“Export Wetten”), zoals maar niet beperkt tot de Export Administration Regulations (EARs) uitgevaardigd door het Bureau of Industry & Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel en te garanderen dat noch Afnemer noch enig toegestane Gebruiker toegang wordt verleend tot de Censys Dienst op een wijze die resulteert in een export, direct of indirect, in strijd met de Export Wetten; of gebruik voor een doel dat door de Export Wetten wordt verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ontwikkelen van nucleaire, chemische of biologische wapens. Afnemer verklaart en garandeert dat noch Afnemer noch de toegestane Gebruiker een uitgesloten (rechts)persoon waarop beperkingen rusten op basis van de Consolidated Screening Lijst (CSL) van de Amerikaanse regering, een uitgesloten partij onder de US Arms Export Control Act (AECA), of een beperkte (rechts)persoon of entiteit onder de lijst van Specifically Designated Nationals or Blocked Persons (de “SDN lijst”) van de Amerikaans  Office of Foreign Assets Control (OFAC).

 

Artikel 4: PRIJZEN EN BETALING

4.1

Alle door Censys gehanteerde prijzen, honoraria en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en heffingen van welke aard ook die nu of in de toekomst kunnen worden opgelegd door een overheidsinstantie, belastingdienst of andere autoriteit, en die tussentijds kunnen worden aangepast in overeenstemming met de toepasselijke wijzigingen op deze heffingen vanuit de overheid, de belastingdienst of anderszins. Betalingen dienen volledig voldaan te worden, vrij van en zonder inhoudingen van of wegens dergelijke belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en inhoudingen, tenzij bij wet verplicht. Indien Afnemer bij wet verplicht is tot inhouding zal hij aan Censys die aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om te verzekeren dat Censys het volledige bedrag ontvangt dat Censys zou hebben ontvangen bij afwezigheid van de inhouding. Betaling van dergelijke inhoudingen aan de autoriteiten is de verantwoordelijkheid van Afnemer. De prijzen worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en zijn gekoppeld aan de NEA-index. Jaarlijks wordt door Panteia de NEA-index vastgesteld. Voor 2020 is deze vastgesteld op 6,7%.

4.2 

Afnemer is aan Censys een vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst. Ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie of Diensten blijft de vergoeding verschuldigd vanaf de Ingangsdatum van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, conform artikel 2.4. Alle uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde vergoedingen staan los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Consultancydiensten of opleidingen, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling.

4.3

Censys kan de vergoedingen waarnaar dit artikel 4 verwijst maandelijks aanpassen. Waar mogelijk zal Censys Afnemer één maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de Taxis PItane Website of nieuwsbrief. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemd met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de betreffende dienst, app of module waarop de verhoging slaat binnen de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst opzeggen conform artikel 5.2, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de aangepaste tarieven te hebben aanvaard.

4.4

Vergoedingen zullen uitsluitend op voorhand worden betaald (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst). Eventuele andere vergoedingen betreffende de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Consultancydiensten, scans of training) behorende bij de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald of, indien uitdrukkelijk overeengekomen met Censys, aan het einde van een afgesproken periode. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst is beëindigd. Censys kan (naar eigen inzicht) Afnemer toestaan om de vergoedingen voor Consultancy en/of training in termijnen te betalen. Op het moment van beëindiging van deTaxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door Censys.

4.5

Censys kan (naar eigen inzicht) Afnemer de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL, PayPal, SEPA, etc). Voor zover Censys een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Afnemer en Afnemer deze accepteert als wijze van betaling van zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, erkent Afnemer en stemt hij ermee in dat aanvullende voorwaarden van Censys van toepassing kunnen zijn op die betalingsmethode. Sommige betalingsmethoden worden door derden (bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen) gefaciliteerd. Afnemer erkent en stemt ermee in dat waar Censys gebruik maakt van de diensten van een derde voor het aanbieden van een betalingsmethode, de voorwaarden van derden van toepassing kunnen zijn op Afnemer in verband met diens gebruik van die betalingsmethode. Afnemer wordt aangeraden om die aanvullende voorwaarden van Censys en/of een derde goed door te nemen en daarmee in te stemmen alvorens een bepaalde betalingsmethode te gebruiken. 

4.6

Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling via automatische incasso is Afnemer verantwoordelijk voor het aan Censys verstrekken van de juiste machtiging daartoe. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vinden automatische incasso’s maandelijks plaats. Voor zover een automatisch incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan. In het geval van een SEPA overeenkomst draagt Afnemer er automatisch zorg voor om de machtiging bij zijn bank aan te melden en te zorgen voor voldoende provisie op zijn of haar rekening op de dag van incasseren van het bedrag. Het storneren van bedragen die door Censys via een geldige SEPA machtiging werden ontvangen, leidt automatisch tot een vergoeding van minimaal 15,- EUR aan administratiekosten die Censys op de eerstvolgende nota aan Afnemer mag doorberekenen.

4.7

Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling via automatische incasso moet Afnemer een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale centrale bank.

4.8

Afnemer zal Censys alle informatie en medewerking verschaffen, waaronder de juiste naam, huidig adres en betalingsgegevens, en zal iedere wijziging in die gegevens onmiddellijk per email of gewone post aan Censys doorgeven.

4.9

Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan Censys toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Censys Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij Censys zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie met onmiddellijke ingang te beperken of om de toegang van Afnemer tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan Censys die beperking of geblokkeerde toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie opheffen binnen drie (3) werkdagen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 4.10, volledig zijn voldaan.

4.10

Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Zodra hij in verzuim is, is rente verschuldigd over het openstaande achterstallige bedrag tegen een tarief van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand). Deze rente loopt op vanaf de uiterlijke dag van betaling tot aan de datum waarop betaling van het achterstallige bedrag plus de opgebouwde rente volledig is voldaan.

4.11

Afnemer is aansprakelijk jegens Censys voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Censys heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Censys gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

4.12

Behoudens de bepalingen van artikel 4, is Censys gerechtigd indien de in artikel 5.4 bedoelde gevallen zich voordoen, of indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet betaalt nadat Censys de in artikel 4.9 beschreven procedure heeft gevolgd, om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5: DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

5.1

De Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.4 van deze Censys Voorwaarden is voldaan (de Ingangsdatum) en wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar en kan niet worden afgeweken zoals bepaald in artikel 7:408 lid 1 BW, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Censys Overeenkomst. De looptijd van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer uit hoofde van dezelfde Censys Online Overeenkomst. Na afloop van deze looptijd of een andere uitdrukkelijk overeengekomen looptijd wordt de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

5.2

De Censys en/of Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst kan door partijen uitsluitend worden opgezegd zoals is bepaald in deze Censys Overeenkomst, via aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de eerste 12 maanden of voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar wanneer de overeenkomst langer dan 12 maanden bestaat.

5.3

Onverminderd haar overige rechten en weren kan Censys zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst opschorten en/of Afnemers toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen uit de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt.

5.4

Censys kan de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer:

een van zijn verplichtingen op grond van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na (electronische) schriftelijke mededeling of per SMS door Censys, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of

faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangewezen om zijn activa of zaken te beheren, aan Censys meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer Censys uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt.

De Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst kan ook gedeeltelijk worden opgezegd indien en voor zover de liquidatie, surseance van betaling of het faillissement een of meer Administraties van Afnemer betreft.

5.5

Behoudens enige afwijkende bepaling in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst ontslaat de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Censys verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. Censys is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging zoals omschreven in artikel 5.1, 5.3 en 5.4.

5.6

Bij beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst al zijn Afnemergegevens (export bestanden, Pitane SQL server database waarvan hij het TOS ID recht heeft verworven tijdens de contract periode) downloaden. Na beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie en zijn gegevens.

5.7

Tot drie maanden na de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst kan Afnemer Censys verzoeken om de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst te heractiveren. Censys is niet verplicht om dit verzoek in te willigen indien Censys geen behoorlijke betaling van Afnemer heeft ontvangen conform artikel 4.9 en 4.10, en elke heractivering gaat pas in wanneer de eerste betaling van een toepasselijke heractiveringsvergoeding door Censys ontvangen is. Na heractivering heeft Afnemer weer inzicht in zijn Klantgegevens zoals die vóór de opzegging door Afnemer waren opgeslagen in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie, indien en wanneer die Klantgegevens nog steeds gemakkelijk beschikbaar zijn bij Censys en aan Afnemer kunnen worden verstrekt. In het kader van dit artikel 5.7, geeft Afnemer hierbij toestemming aan Censys om Klantgegevens te bewaren gedurende de periode van drie maanden na de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, en de Klantgegevens te vernietigen na afloop van die periode van drie maanden, uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

5.8

Indien Afnemer geen uitdrukkelijke afwijking op de standaard periode heeft genomen is altijd sprake van een jaarabonnement. In afwijking van artikel 4.3 van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden is de Afnemer gerechtigd om, na een eventuele aanpassing van de vergoeding, de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst via aangetekende post op te zeggen per de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

In afwijking van artikel 4.4 van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden, zal de Afnemer een jaarlijkse vergoeding betalen en elke verwijzing naar een maandelijkse vergoeding zal worden beschouwd als een verwijzing naar een jaarlijkse vergoeding. De maandelijkse vergoeding is een twaalfde deel van de jaarlijkse vergoeding zonder extra kosten. Censys heeft het recht, doch is niet verplicht gebruik te maken van dat recht, om een korting toe te kennen aan de Afnemer die zijn vergoeding per jaar vooruit betaald.

 

Artikel 6: LOG-IN PROCEDURE

6.1

Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log-in Gegevens die door Censys aan Afnemer zijn verstrekt. Censys heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. De Log-in Gegevens zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is exclusief aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. Censys accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

6.2

Afnemer is op de hoogte dat de toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie kan gebeuren door middel van twee-weg-identificatie (2FA) en dit aanbevolen wordt bovenop de standaard inlogprocedure met inlognaam en wachtwoord.

 

Artikel 7: GEBRUIKSREGELS

7.1

Afnemer staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze zullen omgaan met hun toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie. Voor alle duidelijkheid, Afnemer behoudt en/of accepteert onvoorwaardelijk de eindverantwoordelijkheid voor alle informatie die de Gebruikers in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie toevoegen of wijzigen.

7.2

Het is Afnemer niet toegestaan om:

de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te gebruiken of trachten te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel en/of voor doeleinden van publicatie of andere verspreiding van materiaal dat beledigend, lasterlijk, of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden is;

de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te gebruiken of trachten te gebruiken op een wijze die de verstrekking van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie en/of de beschikbaarheid daarvan voor en het gebruik door andere door Censys gemachtigde gebruikers verstoort, beperkt of daarin ingrijpt;

toegang te krijgen of trachten te krijgen tot welk deel dan ook van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie waartoe Afnemer niet gemachtigd is en/of toegang te krijgen tot gegevens die binnen de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie worden gehouden of toegankelijk zijn via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, behoudens gegevens die door Afnemer zijn ingevoerd samen met gegevens die door Censys publiek beschikbaar zijn gesteld aan alle gebruikers binnen of via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

toegang te krijgen of trachten te krijgen tot welk deel dan ook van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een “scrape”, “crawl” of “spider”);

toegang te hebben tot enig virus, Trojaans paard, worm of enige andere elektronische geïnfecteerden of apparaten, of deze op te slaan, distribueren, uploaden of te verzenden, gedurende Afnemer’s gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan geautomatiseerde integratie via de API’s (application programming interface) die Censys verstrekt;

behoudens waar dit is toegestaan onder toepasselijk dwingend recht en mits de informatie die Afnemer vereist niet anderszins beschikbaar is software of andere code of script die onderdeel uitmaakt van of toegankelijk is via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden, er sublicenties op te verlenen, wijzigen, vertalen, scannen aanpassen of op enige andere wijze te wijzigen en/of reproduceren; en/of door zijn handelen of nalaten directe of indirecte verstoring toe te brengen of trachten toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van Censys of enig deel daarvan, de infrastructuur van derden, en/of verbindingen tussen deze infrastructuren door de content of omvang van zijn dataverkeer.

7.3

Onverminderd het voorgaande zal Afnemer zich onthouden van het gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie voor het verspreiden van spam of het faciliteren van spam (inclusief maar niet beperkt tot het open hebben staan van SMTP relays en/of proxies, het hosten of mogelijk maken van hosten van websites die adverteren via ongevraagde berichten en het verlenen van DNS diensten voor dergelijke websites). Bij Afnemer ligt de bewijslast om aan te tonen dat door de geadresseerde van tevoren toestemming was verleend in geval van grote hoeveelheden communicatie die is verzonden door of namens Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verspreiding van spam. Onder schade wordt onder meer verstaan: de vergoeding voor de door Censys bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van Censys en andere klanten van Censys die, als gevolg van de spam, zijn toegevoegd van de zwarte lijsten van spamfilters, alsmede de kosten in verband met het behandelen van klachten over de door Afnemer verspreide spam.

7.4

Censys verleent de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie op basis van haar beleid inzake redelijk gebruik. Dat wil zeggen dat Censys in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, anders dan bedoeld in artikel. Censys biedt de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie aan voor een hoeveelheid informatie die door haar is opgeslagen en de omvang van datatransport die zij realiseert, zoals gemiddeld verwacht kan worden in een midden- of kleinbedrijf. Dit is met dien verstande dat Censys zich het recht voorbehoudt om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van een Afnemer overschrijdt. Afnemer dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde excessieve belasting te beëindigen na de eerste kennisgeving door Censys. Censys heeft het recht de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie op te schorten in geval van (vermoede) blijvende excessieve belasting. Censys kan Afnemer de kosten in rekening brengen in verband met deze excessieve belasting tegen de dan geldende prijzen en tarieven. Onder excessieve belasting wordt ook verstaan: excessief hoog gebruik van verwerking, geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit, evenals excessief gebruik van ondersteunende diensten en beheerdiensten.

7.5

Indien Afnemer en Censys in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties of (financiële) invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag Censys in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief per overschreden hoeveelheid en/of omvang. Afnemer komt hierbij overeen dat Censys toegang mag krijgen tot de Gegevens van Afnemer om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties en (financiële) gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. De bescheiden van Censys geven daarbij doorslaggevend bewijs, tenzij Afnemer het tegendeel bewijst.

7.6

Mocht Afnemer op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van Censys kan komen, dan moet hij dit onmiddellijk aan Censys melden.

7.7

Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Log-In Gegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

7.8

In het geval dat Censys, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van Censys haar infrastructuur en/of de dienstverlening van Censys haar Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of wegens Afnemer, of anderszins, kan Censys instructies geven die door Afnemer onmiddellijk moeten worden opgevolgd, en heeft Censys het recht om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Indien Afnemer de instructies niet onmiddellijk opvolgt is Afnemer in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

7.9

Censys kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst naleeft, op voorwaarde dat deze controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle zal worden uitgevoerd door een door Censys geselecteerde en ingeschakelde deskundige. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn of haar controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn of haar bevindingen  blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, maar de deskundige verstrekt Censys in geen enkel geval andere informatie dan die hem of haar bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Censys, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

 

Artikel 8: BESCHIKBAARHEID

8.1
Censys zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie te verzekeren. De toepasselijkheid van enige Service Level Agreement moet uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen partijen. 

8.2

Niettegenstaande artikel 8.1 mag Censys, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is:

om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren;

in geval van een werkelijke of vermoede beveiligingsinbreuk; en/of

in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Censys. Censys zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.

 

Artikel 9: ONDERSTEUNING

9.1

Voor de duur van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst heeft Afnemer recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Alleen een Gebruiker mag om Ondersteuning verzoeken, welke het recht omvat op het raadplegen van Documentatie en om vragen in te dienen via de Web Applicatie of via een helpdesk functionaliteit die door Censys wordt aangeboden. Pas nadat deze opties voor ondersteuning vergeefs zijn gebruikt, en in overeenstemming met het soort Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst van Afnemer, heeft Afnemer recht op telefonische ondersteuning, welke beschikbaar zal zijn voor Afnemer op Werkdagen van 09.00 tot 16:30 (let op de aangepaste Werkuren op vrijdag), in de tijdzone waarin Censys optreedt gevestigd is. Afnemer erkent en stemt ermee in dat in het kader van het leveren van ondersteuning Censys gerechtigd is de gegevens van Afnemer in te zien op de voorwaarden als bepaald in artikel 13.

9.2

Ondersteuning omvat niet:

a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware, telefonie, VOIP en netwerken;

b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, verslagen, rapporten, financiële vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;

c) ondersteuning op locatie;

d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

e) het converteren van bestanden en/of het importeren van back-up bestanden;

f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Censys;

g) configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst omschreven diensten;

h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan Censys, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden;

i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten;

k) support voor de internetverbinding;

l) support op software door de Afnemer geplaatst op Systemen;

k) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund.

9.3

Afnemer kan Censys verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in 9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Consultancydiensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door Censys uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij Censys geldende prijzen.

 

Artikel 10: CONSULTANCY

10.1

Afnemer zal Consultancydiensten aanvragen via email of een helpdesk ticket. In overleg met Afnemer zal Censys de levering van de Consultancydiensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afnemer gewenste planning. Censys zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Consultancydiensten uit te voeren volgens de overeengekomen planning.

10.2

Afnemer kan een order voor Consultancydiensten tot drie Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Consultancydiensten annuleren, of Censys verzoeken om een nieuwe aanvangsdatum te bepalen. Indien Afnemer de Consultancydiensten na deze datum annuleert of uitstelt heeft Censys het recht om de geplande Consultancydiensten bij de Afnemer in rekening te brengen.

10.3

Censys is gerechtigd de Medewerker die de Consultancydiensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Consultancydiensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.

10.4

Consultancydiensten worden op Werkdagen van 08.30 tot 16.30 uitgevoerd en worden bij levering aan Afnemer in rekening gebracht.

10.5

Indien bij aanvang van de Consultancydiensten de computersystemen van Afnemer niet voldoen aan de Systeemeisen is Censys gerechtigd (naar eigen inzicht) Afnemer kosten in rekening te brengen voor onbenutte Werkdagen als gevolg daarvan en/of kosten in rekening te brengen die Censys heeft moeten maken om het computersysteem van Afnemer te laten voldoen aan de Systeemeisen.

10.6

Afnemer is verantwoordelijk voor het garanderen van een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Consultancydiensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart Censys tegen alle vorderingen van Medewerkers van Censys en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.

 

Artikel 11: KLANTGEGEVENS

11.1

Afnemer blijft te allen tijde de eigenaar van de Afnemergegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in  ieder rechtsgebied waar Afnemer de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. Censys is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie.

11.2

Censys garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; Censys kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. Censys maakt voortdurend back-ups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. Censys kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. Daarom adviseert Censys Afnemer om zo vaak als passend is een back-up te maken van alle gegevens die worden ingevoerd via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie (bijvoorbeeld voor de afsluiting en/of wezenlijke wijzigingen in de Afnemergegevens), om in staat te zijn deze gegevens te herstellen met minimale invloed op haar bedrijfsvoering. Deze back- ups dienen buiten de (omgeving van de) Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te worden opgeslagen. Censys is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winst van Afnemer. 

 

Artikel 12: WET OP DATALEKKEN

12.1

Censys waarschuwt Afnemer voor de Wet op Datalekken en stelt dat zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken met ingang van 1 januari 2016 worden verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Dat zijn dus meer organisaties dan de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten voor wie op grond van de Telecommunicatiewet reeds een meldplicht geldt bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

12.2

Dit houdt in dat bij een datalek (iedere situatie waarbij persoonsgegevens vernietigd zijn danwel (mogelijk) in handen vallen van een ongeautoriseerde derde) bedrijven en overheidsinstellingen dit moeten gaan melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er moet gemeld worden als aan drie voorwaarden is voldaan:

 1. Er is sprake van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens;
 2. De inbreuk moet zich voordoen bij een publieke of private sector organisatie;
 3. De inbreuk leidt tot een aanmerkelijke kans op nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, met andere woorden: de inbreuk leidt tot diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens, dan wel een kans daarop.

12.3

Indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, moeten ook alle betrokkenen (degenen wiens gegevens potentieel zijn ‘gelekt’) worden ingelicht! Let wel, het hoeft dus geen externe “hack” te zijn, maar ook interne personen die beveiligingsmaatregelen omzeilen, een werknemer die zijn password laat slingeren, vernietiging van bestanden zonder back-up, beveiligings-maatregelen die onvoldoende blijken etc. het valt er allemaal onder.

12.3

Afnemer, als eigenaar van de Afnemergegevens, is bekend met de Wet op Datalekken en vrijwaart Censys voor enige aansprakelijkheid tijdens het gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Preventief dient Afnemer ook maatregelen te nemen en kunnen aantonen dat ze voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om een datalek te voorkomen. Er moet preventief geacteerd worden maar er moet ook een draaiboek klaar liggen als er wel een mogelijk datalek is. Een ”eenvoudige” beveiliging met wachtwoord en gebruikersnaam is onvoldoende en kan al tot boetes leiden. Daarnaast dient u zich ervan te vergewissen dat de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie voorziet in 2FA beveiliging en Censys met klem adviseert deze methode te gebruiken.

 

Artikel 13: PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

13.1

Afnemer erkent en stemt ermee in dat het Privacybeleid van Censys  zoals gepubliceerd op Privacybeleid van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door Censys. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. De bepalingen in het Privacybeleid in combinatie met de bepalingen van Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst vormen tezamen een bewerkersovereenkomst waarin Afnemer de verantwoordelijke is en Censys de bewerker. Censys heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacy beleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid, behoudens enige tegenstrijdige bepalingen in deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden.

13.2

Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer:

a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes;

b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie ;

c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, en Censys is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en

d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen. Op verzoek vrijwaart Afnemer Censys volledig van alle vorderingen, kosten, (financiële) schade, onkosten, rechtsgedingen en boetes die Censys kan maken of lijden of die aan haar kunnen worden opgelegd in verband met vorderingen door Afnemer, zijn werknemers, agenten en adviseurs, de cliënten en potentiële cliënten van Afnemer of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door afnemer en/of Censys in het kader van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst (waaronder ook het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking inbreuk maakt op lokale en/ of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens), behoudens dat deze vrijwaring niet van toepassing is voor zover een zaak waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door Censys van haar verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

13.2

Censys garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

13.3

Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Censys in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, zal Censys geen gegevens inzien die Afnemer via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie bij Censys heeft geplaatst, en stelt Censys geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Censys), tenzij Censys hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Censys heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. Censys kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens gebruiken om:

Censys te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruiken;

haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

verbetering van bedrijfsproductiviteit, onder meer door het creëren van nuttige zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens waardoor de klant haar business prestaties kan benchmarken ten opzichte van dergelijke geaggregeerde gegevens; en de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie anderszins te verbeteren.

 

Artikel 14: GEHEIMHOUDING

14.1

Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijk  Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om elke partij in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, en om de aan die partij verleende rechten uit hoofde van de de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst uit te oefenen. Dit houdt ook in  dat Censys Vertrouwelijke Informatie van Afnemer mag verstrekken aan diegenen van haar bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en professionele adviseurs die hiervan kennis moeten nemen teneinde Censys haar verplichtingen onder deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst uit te voeren.

14.2

Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de bepalingen uit dit artikel legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie of anderszins – indien die informatie of gegevens:

a) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen;

b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij;

c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of

d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden.

14.3

De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de openbaarmakende partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.

14.4

Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in artikel 14.1 en 14.2 omschreven geheimhoudingsverplichtingen zullen nakomen.

 

Artikel 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

15.1

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten (in elk geval zowel geregistreerd of niet geregistreerd), rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website, Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Censys of diens licentiegever (s). Geen van de in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.

15.2

Het is Afnemer niet toegestaan een deel van de intellectuele eigendomsrechten van Censys op of in de Website, Web Applicatie of Documentatie te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van Censys of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en andere intellectueel eigendom van Censys en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan Censys.

15.3

Censys zal Afnemer verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen Afnemer wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering dat de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruikt in overeenstemming met de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden en de Documentatie, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van derden dat geldig en afdwingbaar is in het rechtsgebied dat van toepassing is op de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst gesloten tussen Censys en Afnemer. Censys vrijwaart Afnemer tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, op voorwaarde dat Afnemer:

a) Censys onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsvordering (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze hem bekend zijn;

b) de rechtsvordering de rechten van een derde betreft in een land die partij is bij de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst;

c) volledig meewerkt met Censys op elke redelijke wijze op kosten van Censys om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken;

d) Censys toestaat uitsluitend naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en alle onderhandelingen over een schikking te voeren, die Censys passend acht. 

 

Artikel 16: RECHTSPRAAK

16.1

Afnemer erkent en stemt ermee in dat de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Componenten van Derden kan bevatten, en dat in verband met het gebruik door Afnemer van die Componenten van Derden de aanvullende voorwaarden van 16.2 toepassing zullen zijn op het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Afnemer erkent en stemt ermee in dat hij deze aanvullende voorwaarden heeft gelezen en begrepen. Deze aanvullende voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om regelmatig vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Het voortzetten van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie en dergelijke Componenten van Derden na die wijzigingen geldt als de acceptatie door Afnemer van de herziene voorwaarden, behoudens enige andersluidende bepalingen in deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden. Eventuele Componenten van Derden die zijn ingebed in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie of aan Afnemer in sublicentie zijn gegeven worden door Censys aan Afnemer in licentie gegeven in de huidige staat (“as is”). Met uitzondering van uitdrukkelijk en rechtstreeks aan Afnemer gegeven garanties door de derde-licentiegever volgens de (eventuele) voorwaarden van die derde, verstrekt Censys geen enkele andere garantie met betrekking tot die Componenten van Derden, en aanvaardt Censys geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door Afnemer van deze Componenten van Derden.

16.2
Afnemer erkent en stemt ermee in dat het gebruik door Afnemer van Diensten van Derden en de inhoud ervan mogelijk gemaakt door de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie uitsluitend gebonden is aan de voorwaarden van de Derde Dienstverlener. Indien Afnemer toegang krijgt tot de Diensten van Derden en deze gebruikt is Afnemer verantwoordelijk voor het beoordelen, begrijpen, instemmen met en naleven van die voorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten van Derden. In het geval Afnemergegevens toegankelijk zijn, worden uitgewisseld of opgeslagen is dit uitsluitend mogelijk op grond van machtiging door Afnemer. Door ervoor te kiezen om een derde (website) of een Dienst van Derden en/ of de Web Applicatie toegang te geven tot Afnemergegevens in de Web Applicatie en/ of vanaf een derde (website), stemt Afnemer in met het gebruik van zijn Afnemergegevens in het kader van de beschreven functionaliteit. Deze omschrijving kan zijn opgenomen in een aanvullende disclaimer, een introductietekst, een pop-up “klik en accepteer”- scherm, of een andere aanverwante beschrijving in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie of op de derde (website).

Afnemer erkent en stemt ermee in dat Censys;
a) niet verplicht is toegang aan te bieden tot Diensten van Derden;
b) geen controle heeft over Diensten van Derden;
c) geen eigenschappen of kwaliteiten van de Diensten van Derden garandeert;
d) niet garandeert dat de Diensten van Derden ononderbroken of permanent beschikbaar zullen zijn; en
e) de toegang tot en het gebruik van de Diensten van Derden kan opschorten of beëindigen, zoals mogelijk is in verband met zijn gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, naar keuze van Censys en zonder dat Afnemer recht heeft op enige terugbetaling, creditering of andere vergoeding. In geval Diensten van Derden gratis worden verstrekt, kan dit naar het inzicht van Censys of de Derden Dienstverlener worden gewijzigd.

 

Artikel 17: AANSPRAKELIJKHEID

17.1
Het is niet de bedoeling van Censys haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten, noch voor enige andere zaak, vordering of aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten. Elke bepaling van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst en deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden moet worden gelezen onder voorbehoud van artikel 17.1, en geen enkele bepaling is bedoeld of mag worden uitgelegd als een poging tot beperking of uitsluiting van dergelijke (dwingendrechtelijke) aansprakelijkheid.

17.2
Met inachtneming van artikel 17.1 is de totale aansprakelijkheid van Censys wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of op welke rechtsgrond ook, inclusief elke niet-nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade (zoals gedefinieerd in artikel 6:96 BW) tot aan een bedrag van 50% van alle gefactureerde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De totale aansprakelijkheid van Censys voor directe schade, op welke rechtsgrond ook, zal echter nooit meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro). In alle gevallen geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één enkele gebeurtenis wordt aangemerkt ten aanzien van deze beperkingen.

17.3
De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Censys als omschreven in artikel 17.2 laten de andere uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Censys als omschreven in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst geheel onverlet.

17.4
Met inachtneming van artikel 17.1 is Censys nimmer aansprakelijk voor: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, verminking of verlies van (het gebruik van) data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Censys voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met de inschakeling van door Afnemer aan Censys voorgeschreven leveranciers, of enige andere vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Censys in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade, hetzij vanaf de Ingangsdatum van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst hetzij anderszins.

17.5
Censys is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer:

a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;
b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden (inclusief Componenten van Derden en Diensten van Derden), van de apparatuur van Afnemer, Censys of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Censys of derden; en/of
c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afnemergegevens of andere gegevens die via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie bij Censys worden geplaatst. Afnemer erkent en aanvaardt dat de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.

17.6
De uitsluitingen en beperkingen bedoeld in dit artikel 17 komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Censys of deze uitsluitingen en beperkingen anderszins in strijd zijn met toepasselijk
dwingend recht.

17.7
Behoudens voor zover bepaald in artikel 15 is het niet de bedoeling dat cliënten, potentiële cliënten, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en (onderaannemers van Afnemer worden aangemerkt als derden-begunstigden onder deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst en dat zij partij worden bij de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst; voor zover nodig komen partijen overeen dat artikel 6:254 lid 1 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is. Afnemer stemt ermee in om Censys, zijn Medewerkers, vertegenwoordigers en/ of (onder-)aannemers en agenten die zijn ingeschakeld voor de nakoming van de verplichtingen van Censys volledig te vrijwaren tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden, tenzij Afnemer deze aanspraken jegens Censys met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken alsof Afnemer de schade zelf zou hebben geleden.

17.8
De aansprakelijkheid van Censys ontstaat in alle gevallen slechts als Afnemer Censys onmiddellijk en deugdelijk elektronisch, conform artikel 19.6 van deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden, in gebreke stelt, waarbij en in welke kennisgeving Afnemer Censys een redelijke termijn dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen (welke termijn in elk geval niet korter mag zijn dan 30 dagen), en Censys ook na het verstrijken die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Censys in staat is adequaat te reageren.

17.9
In het geval dat Censys tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, vervalt elk recht op schadevergoeding die Afnemer kan hebben (uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of anderszins, en altijd op voorwaarde van de beperkingen en uitsluitingen als bepaald in dit artikel 17), in ieder geval als Afnemer geen maatregelen neemt om:

a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken;
b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of
c) als Afnemer nalaat Censys zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.

17.10
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze
Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Censys zich bij de uitvoering van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst bedient.

17.11
Afnemer erkent en stemt ermee in dat de door of namens Censys via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility
Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, zonder garanties wordt verstrekt tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, en zonder dat Afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.

17.12
Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst is opgenomen, geeft Censys geen andere of nadere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de aan Afnemer geleverde Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Diensten. Censys wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het geen inbreuk maken op andere rechten of) met betrekking tot de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Diensten).

17.13
Censys ontwikkelt ‘internationale’ Software. Dit betekent dat de Software geschikt is voor gebruik in vele landen. Bovendien wordt voor sommige landen gelokaliseerde Software gemaakt. ‘Gelokaliseerde Software’ betekent dat de internationale versie van de Software wordt aangepast en/of dat lokalisaties worden geïntegreerd om zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan te sluiten bij (dwingend) recht en de meest gebruikelijke bedrijfsregels in een land. Gelokaliseerde Software wordt gemaakt uitsluitend naar eigen inzicht van Censys. Hoewel het de bedoeling van Censys is dat Gelokaliseerde Software zoveel als redelijkerwijs mogelijk aansluit bij (dwingend) recht en de gebruikelijke bedrijfsregels, kan Censys dit niet garanderen. Het kan per land verschillen en is uitsluitend naar het inzicht van Censys of een bepaalde landspecifieke functionaliteit wel of niet ondersteund wordt en zo ja, op welke wijze.


Artikel 18: OVERMACHT

18.1
Indien nakoming wordt verhinderd door overmacht is geen der partijen verplicht tot nakoming van een contractuele verplichting, met uitzondering van een verplichting tot betaling, voortvloeiend uit de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden. “Overmacht” heeft hier dezelfde betekenis als in artikel 6:75 van het (Nederlands) Burgerlijk Wetboek.

18.2
Indien Censys bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of door de overmacht alleen gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, mag Censys de al geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

18.3
Tijdens de gehele duur van de overmachtsituatie heeft Censys het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Indien deze periode langer dan drie maanden duurt is Censys gerechtigd tot het beëindigen van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst met onmiddellijke ingang door kennisgeving aan en zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of compensatie aan Afnemer.

 

Artikel 19: DIVERSEN

19.1
Censys kan de nakoming van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst op elk moment sublicentiëren, overdragen, vernieuwd opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden. In het geval van uitbesteding of onderaanbesteding blijft Censys aansprakelijk jegens Afnemer voor het handelen of nalaten van zijn dienstverleners of onderaannemers alsof dit het handelen en nalaten van Censys zelf betrof onder de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

19.2
Mocht enige bepaling uit de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijft deze Overeenkomst volledig van kracht en zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. De overige bepalingen van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

19.3
Vertraging of verzuim door Censys om ten opzichte van de Afnemer enig recht, bevoegdheid of privilege op grond van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden, noch zal enige (gedeeltelijke) uitoefening van een recht, bevoegdheid of privilege andere of nadere uitvoering daarvan verhinderen.

19.4
De Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst omvat de volledige afspraak tussen partijen en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, waaronder specifiek reclame of verkoopmateriaal van Censys.

19.5
De toepasselijkheid van het geheel of een gedeelte van algemene voorwaarden van Afnemer, inclusief voorwaarden opgenomen in een aankooporder of ander besteldocument, wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen, tenzij uitdrukkelijk door Censys aanvaard.

19.6
Eventuele communicatie tussen Censys en Afnemer kan elektronisch plaatsvinden, behoudens voor zover de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst en/of de wet anders bepalen. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door Censys wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Afnemer anderszins bewijst. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen komt dit voor risico van Afnemer, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

19.7
Naast het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 4.3 kan de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een expliciete overeenkomst tussen Afnemer en Censys.

19.8
Censys zal de ontvangen (persoons)gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie in gebruik door Afnemer en alleen voor zover het verwerken van die gegevens strikt noodzakelijk is ten behoeve van de dienstverlening van Censys. Partijen komen de Wet bescherming persoonsgegevens na. Voor zover de afspraken tussen Partijen niet voorzien in wettelijk vereiste regelingen, komen Partijen overeen te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van (persoons)gegevens.

19.9
De looptijd van deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst is gelijk aan de looptijd van de tussen partijen automatisch gesloten “Bewerkersovereenkomst”. In het geval dat de dienstverlening van Censys aan Afnemer (nog) voortduurt, loopt deze Bewerkersovereenkomst door.

19.10
Afnemer heeft het recht om in overleg met Censys de door Censys genomen technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen – op kosten van Afnemer – te (laten) toetsen door een daartoe gecertificeerd en onafhankelijk auditor. Censys heeft alsdan het recht om deze audit – al dan niet op eigen initiatief – uit te laten voeren door een door Censys in te schakelen onafhankelijk gecertificeerd auditor die een derdenverklaring afgeeft. Afnemer wordt – al dan niet op hoofdlijnen – geïnformeerd over de uitkomsten.

19.11
Censys stelt Afnemer omgaand op de hoogte over ieder veiligheidsincident ten aanzien van de Bewerkersovereenkomst.

19.12
Censys draagt er zorg voor dat de ontvangen (persoons)gegevens worden verwerkt (opgeslagen) binnen de Europese Economische Ruimte. Indien dit niet het geval is, mogen de (persoons)gegevens slechts worden verwerkt in een veilig derde land voor zover de wet dit toestaat (een land dat een passend beschermingsniveau biedt). Censys zal Afnemer (vooraf) actief informeren indien de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

19.13
Bij een dispuut over de toepasselijkheid van Nederlands recht ten aanzien van de Bewerkersovereenkomst, zijn de bepalingen van de Dataprotectierichtlijn 95/46/EG (aanvullend) van toepassing. Deze overeenkomst verwoordt de enige afspraken tussen Partijen ter zake van betreffende de verwerking van Persoonsgegevens door Censys en vervangt alle voorgaande schriftelijke dan wel mondelinge afspraken en correspondentie.

19.14
Indien van toepassing zal Afnemer aan Censys een Bewerkersovereenkomst vergoeding betalen zoals opgenomen in de bijlage bij deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

19.15
De tussen Censys en Afnemer overeengekomen prijzen voor cloud servers en cloud diensten zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Censys is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.

19.16
Censys kan jaarlijks, op 1 juli, zijn prijzen voor cloud diensten verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 juli (eventueel gebaseerd op eerste kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ‘CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering’. Wijzigingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 2,50.

Indien Afnemer niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst voor de betreffende diensten te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.

 

Artikel 20: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

20.1
Op de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, inclusief deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

20.2
Niettegenstaande enige dwingendrechtelijke bepaalde bevoegdheid van een andere rechter, zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst en/of deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan of een ander geschil tussen Afnemer en Censys, uitsluitend aan de bevoegde rechter in Den Bosch worden voorgelegd. Indien de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst echter is aangegaan met en de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Diensten worden geleverd aan een Afnemer die is gevestigd is buiten Nederland en deze voorwaarde geen gelding heeft onder lokaal recht, dan zullen alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de hoofdstad van het land waar de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst is aangegaan met en de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Diensten worden geleverd aan Afnemer.

© Censys B.V., 2016-2020. Alle rechten voorbehouden.

Alle hierin vermelde merk- en handelsnamen behoren toe aan de respectievelijke eigenaren.

CEN20160901AVLIC

nl_NLNederlands
en_GBEnglish (UK) nl_NLNederlands