Marinus van Meelweg 12

5657 PL Eindhoven

Godziny otwarcia biurka pomocy

M / D: 8: 30-16: 30 | V: 8: 30-15: 00

+31 40 7440545

+32 9 2980 934

CENSYS BV - WARUNKI OGÓLNE

Artykuł 1: POJĘCIA

Następujące terminy są zdefiniowane w Umowie Taxane Pitane i Pitane Mobility:

 • Dodatkowe zamówienie: zakup subskrypcji, licencje na moduły, zmiana liczby użytkowników, zmiana
  liczba Subcentres i tym podobnych po wejściu w życie Umowy Censys.
 • Subcentre (s): dodatkowy podwykonawca lub administracja oddziału firmy Klienta w aplikacji internetowej Pitana lub Pitane Mobility, w tym każda osobna administracja finansowa, którą Klient utrzymuje na rzecz swoich spółek zależnych.
 • Informacje poufne: informacje poufne dotyczące Klienta lub Censys, w tym informacje oznaczone jako „poufne” na piśmie, informacje, które nie są powszechnie znane, informacje, które nie są ogólnie ujawniane przez stronę, której dotyczą informacje i / lub lub od kogo pochodzą informacje e) oraz informacje, których poufny charakter jest racjonalnie znany.
 • Klient: osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z Censys umowę aplikacji internetowej Taxis Pitane lub Pitane Mobility.
 • Dane klienta: wszystkie dane wprowadzone przez Klienta w aplikacji internetowej Pitane Mobility lub wprowadzone w imieniu Klienta w oprogramowaniu Taxis Pitane.
 • Niedoskonałość: wszystkie niedociągnięcia w aplikacji internetowej Pitane Mobility lub oprogramowaniu Taxis Pitane, które znacząco utrudniają ich funkcjonowanie, jak opisano w dokumentacji. Brak pewnych funkcji w nowej wersji oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility, która była obecna we wcześniejszej wersji, nie jest uważany za niekompletny.
 • Dokumentacja: (elektroniczna) dokumentacja taksówek Pitane i związana z aplikacją internetową Pitane Mobility.
 • Pracownik: pracownik Klienta lub Censys i / lub osoba fizyczna lub osoba prawna upoważniona do wykonywania pracy na rzecz lub na odpowiedzialność Klienta lub Censys.
 • Censys lub Processor: Censys BV lub jeden z jego partnerów działający jako dostawca usług w ramach umowy mobilności Pitane.
 • Dane logowania: nazwy użytkowników, hasła, tokeny i inne kody przeznaczone wyłącznie dla użytkownika w celu uzyskania dostępu do oprogramowania Taxis Pitane i związane z aplikacją internetową Pitane Mobility.
 • Procedura logowania: procedura zalecana przez Censys, którą klient musi wykonać, aby uzyskać dostęp do oprogramowania Taxis Pitane i powiązana z aplikacją internetową Pitane Mobility.
 • Polityka prywatności: polityka prywatności Censys, która dotyczy przetwarzania przez Censys danych osobowych Klienta, które mogą być unikalne dla każdego regionu geograficznego.
 • Service Level Agreement: oświadczenie wydane przez Censys, w którym parametry są określane na podstawie oczekiwanego poziomu usług oprogramowania Taxis Pitane i związane z aplikacją mobilną Pitane Mobility, która może być aktualizowana przez Censys od czasu do czasu.
 • Wymagania systemowe: minimalne wymagania określone przez Censys dla sprzętu i oprogramowania Klienta, aby umożliwić prawidłowe korzystanie z oprogramowania Taxis Pitane i związane z aplikacją internetową Pitane Mobility.
 • Komponenty innych firm: oprogramowanie (komponent), zbiór komponentów lub interfejs API do wywoływalnej biblioteki (na przykład interfejsu .dll), opracowanej przez stronę trzecią i używanej przez Censys w jego oprogramowaniu dla aplikacji internetowej Pitane Mobility.
 • Usługi stron trzecich: usługa opracowana przez stronę trzecią, która jest możliwa dzięki połączeniu między oprogramowaniem Taxis Pitane i związanym z aplikacją internetową Pitane Mobility oraz stroną internetową lub aplikacją strony trzeciej.
 • Użytkownik: klient, pracownik klienta i / lub klienci Subcentre, który korzysta z oprogramowania Taxis Pitane i jest powiązany z aplikacją internetową Pitane Mobility.
 • Taksówki Pitane: Taksówki Pitane, Taksówki Pitane Business Suite, Taksówki Pitane Enterprise, Taxis Pitane API.
 • Aplikacja internetowa: oprogramowanie opisane w Umowie Taxane Pitane lub Pitane Mobility, do której Censys udziela dostępu do Klienta za pośrednictwem aplikacji taksówkowej Pitane lub Pitane Mobility w celu wykorzystania zgodnie z postanowieniami umowy Censys.
 • Dni robocze: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Godziny pracy: Godziny w dni robocze od poniedziałku do czwartku od 9 rano do 4:30 i w piątek od 9 rano do 3 pm

Artykuł 2: OFERTA I UMOWA 

2.1 

Niniejsze Warunki Censys obowiązują w odniesieniu do umowy dotyczącej aplikacji taksówkowych Pitane lub Pitane Mobility oraz wszystkich negocjacji, ofert i innych umów z Censys, które dotyczą aplikacji internetowej Taxis Pitane lub Pitane Mobility, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie. W przypadku, gdy niniejsze Warunki Censys odnoszą się do Umowy Taxis Pitane, ma to zastosowanie jako odniesienie do Umowy o aplikacji taksówkowej Pitane lub Pitane Mobility, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej.

2.2 
Censys zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków korzystania z aplikacji Taxis Pitane lub Pitane Mobility od czasu do czasu. Censys powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem aplikacji internetowej Taxan Pitane lub Pitane Mobility, strony internetowej lub w jakikolwiek inny sposób przed wejściem w życie zaktualizowanych warunków Censys. Censys może zmienić lub zatrzymać aplikację internetową taksówki Pitane lub Pitane Mobility w całości lub w części. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z zamierzonymi zmianami, Klient może anulować Umowę dotyczącą aplikacji taksówkowych Pitane lub Pitane Mobility zgodnie z artykułem 5.2. W przypadku braku anulowania uznaje się, że Klient zaakceptował zmienione Warunki Censys.

2.3

Wszystkie oferty lub oferty dotyczące aplikacji internetowej lub usług Taxan Pitane lub Pitane Mobility są bez zobowiązań i odwołalne.

2.4

Klient może złożyć zamówienie lub Dodatkowe Zamówienie na usługi Censys w sposób wskazany przez Censys. Każde zamówienie lub zamówienie uzupełniające podlega akceptacji przez Censys. Censys może przyjąć lub odrzucić zamówienie lub Zamówienie dodatkowe według własnego uznania. Umowa dotycząca aplikacji taksówkowych Pitane lub Pitane Mobility wchodzi w życie („Data wejścia w życie”) w dniu, w którym Censys wysyła Klientowi potwierdzenie zamówienia lub Zamówienie uzupełniające.

2.5

Klient akceptuje odpowiedzialność za wybór Censys do osiągnięcia zamierzonych rezultatów i uznaje, że usługa aplikacji internetowych Taxis Pitane lub Pitane Mobility jest ofertą dla wielu najemców, która nie została zaprojektowana w celu spełnienia indywidualnych wymagań Klienta.

2.6
Wszystkie terminy dostaw są ustalane przez Censys zgodnie z jego najlepszą wiedzą i są przez nią obserwowane w możliwie największym stopniu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez strony w celu ustalenia tego w warunkach Censys zgodnie z obowiązującym prawem, Klient nie jest uprawniony do odszkodowania, zwrotu lub zniżki w wyniku opóźnionej dostawy.

2.7
Wszelkie prośby Klienta o zmianę liczby Użytkowników i / lub Administracji i / lub modułów będą traktowane jako Zamówienie uzupełniające z zastosowaniem Artykułu 2.4. O ile Klient zażąda zmniejszenia, Klient wyraźnie wskaże, którzy konkretni Użytkownicy i / lub Administracje i / lub moduły muszą zostać usunięte. Jeśli Klient nie wywiąże się z tego obowiązku, Klient będzie nadal winien opłatę miesięczną dla tych Użytkowników i / lub Administracji i / lub modułów.

Artykuł 3: PRAWO UŻYTKOWANIA

3.1

Po wejściu w życie Umowy o aplikacji taksówkowej Pitane lub Pitane Mobility, Censys udziela Klientowi niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility na czas trwania umowy Censys z korzyścią dla wewnętrznego Operacje biznesowe Klienta, dla liczby Użytkowników, Subcentres i modułów zawarte w Umowie o aplikacji Taxus Pitane lub Pitane Mobility Web Application, oraz dla wszelkich Zamówień dodatkowych złożonych w okresie obowiązywania Umowy Censys. Prawo użytkowania obejmuje również prawo do korzystania z Dokumentacji związanej z oprogramowaniem Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility.

3.2

Klient nie zezwoli na korzystanie z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility przez lub w imieniu jakiejkolwiek osoby lub podmiotu innego niż Klient i jego Pracownicy, z wyjątkiem Podmiotu Zależnego, dla którego Klient może prowadzić oddzielne oprogramowanie Administracja w Taxis Pitane lub Aplikacja mobilna Pitane Mobility. Klient nie może ponownie licencjonować lub sublicencjonować oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility ani korzystać z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility w celu szkolenia osób trzecich, korzystania z usług komercyjnych (w niepełnym wymiarze godzin), wynajmu lub korzystania przez agencję usług.

3.3

Klient nie jest upoważniony do korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility dla lub przez większą liczbę Użytkowników i / lub Subcentres niż liczba wskazana w Umowie Censys.

3.4

Klientowi nie wolno przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy Censys lub Warunków Censys na osoby trzecie w zakresie, w jakim nie jest to wyraźnie dozwolone w Umowie Censys. Klient nie będzie sprzedawał i / lub wynajmował oprogramowania Taxis Pitane ani aplikacji internetowej Pitane Mobility innym stronom bez uprzedniej pisemnej zgody Censys.

3.5

O ile nie jest to sprzeczne z jakimkolwiek obowiązkowym postanowieniem, Censys może, według własnego uznania, wprowadzić zmiany w oprogramowaniu Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility. Censys poinformuje klienta na czas o aktualizacjach i / lub uaktualnieniach, o ile są one ważne dla korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility.

3.6

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Taksówki mogą zawierać oprogramowanie Pitane lub komponenty aplikacji internetowej Pitane Mobility i usługi stron trzecich, jak opisano poniżej, do których mogą obowiązywać dodatkowe warunki licencji, nakładające ograniczenia na eksport, import i dostęp. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki i postanowienia Censys, Klient zobowiązuje się do pełnego przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i regulacji w tym obszarze, które dotyczą korzystania z Usług Censys w regionie geograficznym Klienta („Przepisy eksportowe”), takie jak, ale nie ograniczając się do, Regulacji Administracji Eksportu (EAR) wydanych przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Departamentu Handlu USA oraz w celu zagwarantowania, że ​​ani Klient, ani żaden dozwolony Użytkownik nie otrzymają dostępu do Usługi Censys w sposób, który skutkuje eksportować, bezpośrednio lub pośrednio, z naruszeniem przepisów eksportowych; lub używać w celu zabronionym przez przepisy eksportowe, w tym między innymi rozwój broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej. Klient oświadcza i gwarantuje, że ani Klient, ani upoważniony Użytkownik nie jest osobą wykluczoną (prawną) podlegającą ograniczeniom opartym na USL Consolidated Screening List (CSL), wyłączonej stronie na mocy amerykańskiej ustawy o kontroli eksportu broni (AECA), lub ograniczona (prawna) osoba lub podmiot na liście specjalnie wyznaczonych obywateli lub osób zablokowanych („lista SDN”) Amerykańskiego Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC).

Artykuł 4: CENY I PŁATNOŚCI

4.1

Wszystkie ceny, opłaty i inne stawki stosowane przez Censys są wyłączone z podatku VAT i nie obejmują żadnych innych podatków, opłat, opłat przywozowych, dopłat, opłat i opłat jakiegokolwiek rodzaju, które mogą zostać nałożone teraz lub w przyszłości przez agencję rządową, organy podatkowe lub inne władze, i które mogą być korygowane w międzyczasie zgodnie ze stosownymi zmianami tych opłat od rządu, organów podatkowych lub w inny sposób. Płatności muszą być dokonywane w całości, bezpłatnie i bez potrąceń z lub z powodu takich podatków, ceł, należności celnych przywozowych, dopłat, opłat i potrąceń, chyba że wymaga tego prawo. Jeśli Klient jest zobowiązany prawem do wstrzymania płatności, zapłaci Censys dodatkowe kwoty, które są niezbędne do zapewnienia, że ​​Censys otrzyma pełną kwotę, którą otrzymałby Censys w przypadku braku potrącenia. Płatność takich potrąceń na rzecz władz leży w gestii Klienta.

4.2 

Klient zawdzięcza Censysowi opłatę w ramach oprogramowania Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Agreement. Niezależnie od tego, czy Klient korzysta z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej lub usług Pitane Mobility, odszkodowanie pozostaje należne od daty wejścia w życie oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, zgodnie z artykułem 2.4. Wszystkie opłaty należne na mocy niniejszej Umowy są oddzielone od wszelkich obowiązujących opłat za usługi doradcze lub szkolenia, które będą rozliczane osobno. Dodatkowe zamówienia Klienta w okresie obowiązywania oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility będą fakturowane proporcjonalnie od momentu faktycznego potwierdzenia i przetwarzania Zamówienia dodatkowego.

4.3

Censys może dostosować zwroty, do których odnosi się ten artykuł 4, w okresach miesięcznych. Tam, gdzie to możliwe, Censys poinformuje Klienta na miesiąc przed datą rozpoczęcia zmiany stawki o dostosowaniu stawek za pośrednictwem strony internetowej Taxis PItane lub biuletynu. W przypadku, gdy zmiana stawki prowadzi do wyższych stawek, a Nabywca nie zgadza się z proponowaną korektą, Nabywca może anulować odpowiednią usługę, aplikację lub moduł, do którego podwyżka ma zastosowanie w ramach oprogramowania Taxis Pitane lub Umowę aplikacji internetowej Pitane Mobility zgodnie z art. 5.2, w przeciwnym razie Nabywca będzie uważa się, że zaakceptował dostosowane stawki.

4.4

Opłaty będą wypłacane tylko z góry (z wyjątkiem zapłaty pierwszej opłaty na początku oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility). Wszelkie inne zwroty związane z oprogramowaniem Taxis Pitane lub umową Pitane Mobility Web Application (na przykład dla usług doradczych, skanów lub szkoleń) związanych z oprogramowaniem Taxis Pitane lub umową Pitane Mobility Web Application zostaną wypłacone pod koniec miesiąca lub, jeśli zostanie to wyraźnie uzgodnione z Censys , pod koniec uzgodnionego okresu. W rezultacie możliwe jest, że Klient będzie musiał zapłacić ostateczną kwotę po rozwiązaniu oprogramowania Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Agreement. Censys może (według własnego uznania) umożliwić Klientowi uiszczenie opłat za doradztwo i / lub szkolenie w ratach. W momencie wypowiedzenia oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, pozostała część pierwotnej kwoty, która nie została jeszcze zapłacona przez klienta, jest natychmiast wymagalna i płatna przez Censys.

4.5

Censys może (według własnego uznania) zaoferować Klientowi wybór różnych metod płatności (np. Karta kredytowa, iDEAL, PayPal, SEPA itp.). O ile Censys oferuje Klientowi określoną metodę płatności, a Klient akceptuje to jako metodę płatności swoich zobowiązań finansowych w ramach oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że mogą obowiązywać dodatkowe warunki od Censys są na tej metodzie płatności. Niektóre metody płatności są obsługiwane przez osoby trzecie (na przykład firmy obsługujące karty kredytowe). Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku korzystania przez Censys z usług osoby trzeciej w celu zaoferowania metody płatności, warunki stron trzecich mogą mieć zastosowanie do Klienta w związku z korzystaniem przez niego z tej metody płatności. Zaleca się, aby kupujący przeczytał dodatkowe warunki Censys i / lub strony trzeciej i wyraził zgodę na to przed użyciem określonej metody płatności.

4.6

Jeśli Klient zdecydował się na płatność za pomocą polecenia zapłaty, Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie firmie Censys prawidłowej autoryzacji w tym zakresie. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, polecenia zapłaty mają miejsce co miesiąc. O ile automatyczne pobieranie nie jest możliwe, kwota zafakturowana musi zostać zapłacona w ciągu 5 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku umowy SEPA, Klient automatycznie zagwarantuje, że autoryzacja jest zarejestrowana w jego banku i że na jego koncie jest wystarczająca ilość środków w dniu pobrania kwoty. Anulowanie kwot otrzymanych przez Censys za pośrednictwem ważnej autoryzacji SEPA automatycznie prowadzi do zwrotu kosztów administracyjnych w wysokości co najmniej 15 EUR, które Censys może obciążyć Klienta na następnej fakturze.

4.7

Jeśli Klient zdecydował się na płatność za pomocą polecenia zapłaty, Klient musi posiadać konto bankowe w banku (międzynarodowym) zarejestrowanym w lokalnym banku centralnym.

4.8

Klient przekaże Censys wszelkie informacje i współpracę, w tym poprawną nazwę, aktualny adres i szczegóły płatności, oraz niezwłocznie powiadomi Censys pocztą elektroniczną lub zwykłą pocztą o wszelkich zmianach w tych danych.

4.9

Jeśli Klient nie uiści opłat w terminie, lub autoryzacja polecenia zapłaty zostanie wycofana bez ważnego powodu lub jeśli płatność nie może zostać dokonana z przyczyn niezależnych od Censys, Censys poinformuje o tym Klienta, zgodnie z którym Censys będzie zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility ze skutkiem natychmiastowym lub do zablokowania dostępu Klienta do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility bez ponoszenia odpowiedzialności wobec klienta. Na życzenie Klienta Censys może znieść to ograniczenie lub zablokować dostęp do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility w ciągu trzech (3) dni roboczych, gdy zaległe kwoty oraz dodatkowy zwrot zgodnie z art. 4.10 zostaną w pełni opłacone.

4.10

Jeśli Klient nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszego artykułu 4 lub nie uczyni tego w terminie, pozostanie w zwłoce bez konieczności dalszego powiadamiania o niewykonaniu zobowiązania. Z chwilą zaległości w spłacie odsetek od zaległych zaległości wynosi 1,5% miesięcznie (lub część miesiąca). Odsetki naliczane są od ostatniej daty płatności do dnia, w którym płatność zaległej kwoty powiększonej o naliczone odsetki została w całości zapłacona.

4.11

Klient ponosi odpowiedzialność wobec Censys za wszystkie koszty, wydatki i (finansowe) szkody, w tym między innymi koszty prawnika i koszty windykacji poniesione przez Censys, ponieważ Klient nie wypełnia swoich zobowiązań płatniczych. Koszty (windykacji) poniesione przez Censys są ustalone na co najmniej 15% głównej kwoty roszczenia.

4.12

Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 4, Censys jest uprawniony, jeśli wystąpią przypadki, o których mowa w artykule 5.4, lub jeśli Klient nie zapłaci należnych kwot po tym, jak Censys zastosuje procedurę opisaną w artykule 4.9, do żądania natychmiastowej zapłaty od Klienta do końca. planowanego czasu trwania oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility. Ten całkowity zwrot jest natychmiast wymagalny i płatny.

Artykuł 5: CZAS TRWANIA I KONIEC UMOWY

5.1

Oprogramowanie Taxan Pitane lub umowa aplikacji internetowej Pitane Mobility rozpoczyna się, gdy spełnione są warunki określone w art. 2.4 niniejszych warunków Censys (data wejścia w życie) i jest zawarta na okres jednego (1) roku i nie może być odbiegana od określone w art. 7: 408 ust. 1 holenderskiego kodeksu cywilnego, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej w porozumieniu Censys. Czas trwania oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility nie zmienia się poprzez złożenie dodatkowych zamówień przez klienta w ramach tej samej umowy Censys Online. Po tym terminie lub innym wyraźnie uzgodnionym terminie oprogramowanie Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Umowa zostanie automatycznie przedłużone na kolejny okres jednego (1) roku, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej w oprogramowaniu Taxis Pitane lub Pitane Mobility Umowa dotycząca aplikacji internetowych.

5.2

Oprogramowanie Censys i / lub Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Umowa może zostać rozwiązana przez strony tylko zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy Censys, listem poleconym z zachowaniem okresu wypowiedzenia na trzy miesiące przed końcem pierwszych 12 miesięcy lub na 1 Październik bieżącego roku kalendarzowego, w którym umowa trwa dłużej niż 12 miesięcy.

5.3

Bez uszczerbku dla innych praw i zabezpieczeń, Censys może bez odpowiedzialności zawiesić swoje zobowiązania w ramach oprogramowania Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Agreement i / lub zablokować dostęp klientów do oprogramowania Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient jest obowiązki z oprogramowania Taxane Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility nie są (prawidłowo) zgodne.

5.4

Censys może wypowiedzieć oprogramowanie Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application bez dalszej odpowiedzialności w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym i bez interwencji prawnej za pomocą (elektronicznego) powiadomienia Klienta, jeśli Klient:

jedno z jego zobowiązań wynikających z oprogramowania Taxane Pitane lub Pitane Mobility Web Application Agreement nie spełnia (prawidłowo) i po (elektronicznym) pisemnym powiadomieniu lub SMS-ie przez Censys, takie zaniedbanie lub niezgodność w rozsądnym terminie po tym powiadomieniu odzyskuje; lub

złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniesienie przeciwko niemu wniosku o ogłoszenie upadłości, który to wniosek nie zostanie wycofany w ciągu 30 dni, wyznacza się powiernika do zarządzania jego majątkiem lub sprawami, informuje Censys, że nie jest już w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych lub gdy Censys z okoliczności muszą prowadzić do wniosku, że Klient nie może dłużej wywiązywać się ze swoich zobowiązań płatniczych, jest rozwiązany, zawiesza się płatność, zostaje zlikwidowany lub jego działalność jako bieżąca działalność przestaje obowiązywać.

Oprogramowanie Taxan Pitane lub Pitane Mobility Web Application można również częściowo anulować, jeżeli i jeśli likwidacja, zawieszenie płatności lub upadłość dotyczy jednej lub więcej Administracji Klienta.

5.5

Z zastrzeżeniem jakichkolwiek odmiennych postanowień w oprogramowaniu Taxis Pitane lub umowie Pitane Mobility Web Application, rozwiązanie oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility nie zwalnia Klienta z istniejących zobowiązań do zapłaty odszkodowania lub innych kwot należnych Censys, ani nie daje to klientowi prawo do zwrotu kosztów lub innych kwot wypłaconych w ramach tego. Censys nie jest w żadnym wypadku zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wyniku rozwiązania umowy zgodnie z art. 5.1, 5.3 i 5.4.

5.6

Po wygaśnięciu oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, klient może, do ostatniego dnia oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, wszystkie swoje dane klienta (pliki eksportu, baza danych serwera Pitane SQL, dla których nabył prawo TOS ID) w okresie obowiązywania umowy). Po wygaśnięciu oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility klient natychmiast i na stałe zaprzestanie korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility i nie ma już dostępu do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility i jego danych.

5.7

Do trzech miesięcy po rozwiązaniu oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility klient może zażądać od Censys reaktywacji oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility. Censys nie jest zobowiązany do udzielenia takiego żądania, jeśli Censys nie otrzymał odpowiedniej płatności od Klienta zgodnie z art. 4.9 i 4.10, a każda ponowna aktywacja rozpoczyna się dopiero po otrzymaniu pierwszej płatności za odpowiednią opłatę reaktywacyjną przez Censys. Po ponownej aktywacji Klient ponownie będzie miał wgląd w swoje Dane Klienta, ponieważ były one przechowywane w oprogramowaniu Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility przed rozwiązaniem przez Klienta, jeśli i kiedy dane Klienta są nadal łatwo dostępne w Censys i mogą być dostarczone do Klienta. W kontekście niniejszego Artykułu 5.7 Klient niniejszym upoważnia Censys do przechowywania danych Klienta przez okres trzech miesięcy po rozwiązaniu oprogramowania Taxis Pitane lub Umowy Aplikacji internetowej Pitane Mobility oraz do zniszczenia danych Klienta po tym okresie trzy miesiące, nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility.

5.8

Jeśli Klient nie podjął wyraźnego odstępstwa od standardowego okresu, zawsze będzie roczna subskrypcja. W przeciwieństwie do Artykułu 4.3 oprogramowania Taxan Pitane lub Pitane Mobility Web Application, Klient ma prawo, po każdej zmianie refundacji, anulować oprogramowanie Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Agreement listem poleconym od dnia, w którym zmiana zaczyna obowiązywać.

W przeciwieństwie do artykułu 4.4 oprogramowania Taxis Pitane lub warunków aplikacji internetowej Pitane Mobility, Klient uiści opłatę roczną, a wszelkie odniesienia do opłaty miesięcznej będą traktowane jako odniesienie do opłaty rocznej. Miesięczny zwrot kosztów wynosi jedną dwunastą rocznego zwrotu bez dodatkowych kosztów. Censys ma prawo, ale nie obowiązek, do korzystania z tego prawa do udzielenia rabatu klientowi, który płaci swoje odszkodowanie z góry za rok.

Artykuł 6: PROCEDURA ZALOGOWANIA

6.1

Klient i użytkownicy uzyskują dostęp do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility za pośrednictwem procedury logowania, wyłącznie za pomocą danych logowania dostarczonych przez Censys klientowi. Censys ma prawo, według własnego uznania, dostosować procedurę logowania i poinformuje klienta w odpowiednim czasie.

Klient jest odpowiedzialny za dane logowania i musi obchodzić się z nimi ostrożnie. Dane logowania są osobiste dla indywidualnego użytkownika i nie można ich udostępniać ani przekazywać innej stronie lub osobie, która może lub nie może być częścią organizacji klienta. Klient i Użytkownicy są zobowiązani do zachowania danych logowania całkowicie poufnych. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie Danych logowania przez Klienta, Pracowników Klienta i Użytkowników. Ponadto wszystkie działania Użytkowników w tym kontekście dotyczą konta i ryzyka Klienta. Censys nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie.

6.2

Klient ma świadomość, że dostęp do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility może być dokonany za pomocą dwukierunkowej identyfikacji (2FA) i jest to zalecane oprócz standardowej procedury logowania z nazwą logowania i hasłem.

Artykuł 7: ZASADY UŻYTKOWANIA

7.1

Klient gwarantuje, że Użytkownicy będą w odpowiedzialny sposób obsługiwać dostęp do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility oraz informacji uzyskanych od niego. Dla jasności Klient zachowuje i / lub bezwarunkowo akceptuje ostateczną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które Użytkownicy dodają lub zmieniają w oprogramowaniu Taxis Pitane lub w aplikacji internetowej Pitane Mobility.

7.2

Klientowi nie wolno:

używać lub próbować korzystać z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility w jakimkolwiek nielegalnym lub niezgodnym z prawem celu i / lub do celów publikacji lub innej dystrybucji materiałów, które są obraźliwe, zniesławiające lub naruszają prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich;

używać lub próbować korzystać z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility w sposób zakłócający dostarczanie oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility i / lub jego dostępności i użytkowania przez innych autoryzowanych użytkowników Censys , ograniczone lub interweniujące w to;

uzyskać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do dowolnej części oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility, do której klient nie jest upoważniony i / lub uzyskać dostęp do danych przechowywanych w oprogramowaniu Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility lub są dostępne za pośrednictwem oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility, z wyjątkiem danych wprowadzonych przez Klienta wraz z danymi udostępnionymi publicznie przez Censys wszystkim użytkownikom w ramach lub za pośrednictwem oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility;

uzyskiwać dostęp lub próbować uzyskać dostęp do dowolnej części oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility za pomocą zautomatyzowanych środków (na przykład „zeskrobać”, „przeszukać” lub „pająk”);

mieć dostęp do dowolnego wirusa, konia trojańskiego, robaka lub innego zainfekowanego elektronicznie urządzenia lub do przechowywania, rozpowszechniania, przesyłania lub wysyłania tych plików podczas korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility;

używać dowolnej formy automatycznej integracji innej niż automatyczna integracja poprzez interfejs programowania aplikacji (API) dostarczony przez Censys;

z wyjątkiem przypadków, gdy zezwala na to obowiązujące prawo i pod warunkiem, że informacje wymagane przez Klienta nie są w inny sposób dostępne do inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dekompilacji oprogramowania lub innego kodu lub skryptu, który jest częścią lub dostępny za pośrednictwem oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility, kopiować, rozpowszechniać, rozpowszechniać, udzielać sublicencji, modyfikować, tłumaczyć, skanować lub modyfikować i / lub reprodukować w jakikolwiek inny sposób; i / lub poprzez swoje działania lub zaniechania w celu spowodowania lub usiłowania spowodowania bezpośredniego lub pośredniego zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury Censys lub jakiejkolwiek jej części, infrastruktury stron trzecich i / lub połączeń między tymi infrastrukturami ze względu na zawartość lub rozmiar ruchu danych.

7.3

Bez uszczerbku dla powyższego, Klient powstrzyma się od korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji mobilnej Pitane Mobility w celu rozprzestrzeniania spamu lub ułatwiania spamu (w tym między innymi otwierania przekaźników SMTP i / lub serwerów proxy, Hosting lub umożliwianie hostingu stron internetowych, które reklamują się za pośrednictwem niechcianych wiadomości i świadczenie usług DNS dla takich stron internetowych. Ciężar dowodu spoczywa na Kliencie, aby udowodnić, że adresat wyraził zgodę z wyprzedzeniem w przypadku dużej ilości komunikatów przesłanych przez lub w imieniu Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane rozprzestrzenianiem się spamu. Szkoda jest rozumiana jako: rekompensata za czas spędzony przez Censys na usuwaniu adresów IP z Censys i innych klientów Censys, którzy w wyniku spamu zostali dodani z czarnych list filtrów spamu, a także kosztów w w związku z obsługą skarg dotyczących spamu dystrybuowanego przez Klienta.

7.4

Censys zapewnia oprogramowanie Taxis Pitane lub aplikację internetową Pitane Mobility w oparciu o zasady rozsądnego użycia. Oznacza to, że Censys zasadniczo nie nakłada żadnych ograniczeń co do charakteru i zakresu korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility przez Klienta, innych niż określone w artykule. Censys oferuje oprogramowanie Taxis Pitane lub aplikację internetową Pitane Mobility dla ilości przechowywanych przez niego informacji i zakresu realizowanego przez nie transportu danych, czego można oczekiwać średnio w małym lub średnim przedsiębiorstwie. Zakładamy, że Censys zastrzega sobie prawo do podjęcia środków w przypadku nadmiernego użytkowania, to znaczy używania znacznie przekraczającego średnie wykorzystanie klienta. Klient musi natychmiast podjąć środki w celu zakończenia wyżej wymienionego nadmiernego podatku po pierwszym powiadomieniu Censys. Censys ma prawo zawiesić oprogramowanie Taxis Pitane lub aplikację mobilną Pitane Mobility w przypadku (podejrzewanego) trwałego nadmiernego opodatkowania. Censys może obciążyć Klienta kosztami związanymi z tym nadmiernym podatkiem według aktualnych cen i stawek. Przez nadmierne obciążenie rozumie się również: nadmierne wykorzystanie przetwarzania, pamięci, sieci, pojemności dysku i pamięci masowej, a także nadmierne korzystanie z usług wsparcia i usług zarządzania.

7.5

Jeśli Klient i Censys uzgodnili ograniczenie w oprogramowaniu Taxis Pitane lub w Umowie o aplikacji internetowej Pitane Mobility w odniesieniu do liczby i wielkości transakcji, mutacji lub (finansowych) danych wejściowych zarejestrowanych przez Klienta, niezależnie od tego, czy przez określony czas, jeśli Censys przekroczy tę liczbę, Censys może obciążyć klienta kosztami przekroczonych liczb po uzgodnionej stawce za przekroczoną ilość i / lub wielkość. Klient niniejszym zgadza się, że Censys może uzyskać dostęp do Danych Klienta, aby zgłosić liczbę i wielkość transakcji, mutacji i (finansowych) danych zarejestrowanych przez Klienta, wyłącznie w celu ustalenia, czy ilość i / lub rozmiar uzgodnione przez strony został przekroczony. Dokumenty Censys dostarczają rozstrzygających dowodów, chyba że Klient udowodni inaczej.

7.6

Jeśli Klient w dowolnym momencie odkryje, że może wejść do warstw sieciowych Censys, musi natychmiast zgłosić to do Censys.

7.7

Klient jest odpowiedzialny za funkcjonowanie swojego sprzętu i oprogramowania, konfiguracji, urządzeń peryferyjnych i połączeń internetowych wymaganych do korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility. Klient gwarantuje, że sprzęt i oprogramowanie używane przez niego do oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility spełnia wymagania systemowe. Klient jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony swojego sprzętu, oprogramowania, danych logowania oraz połączeń telekomunikacyjnych i internetowych przed wirusami, przestępczością komputerową i nieuprawnionym użyciem przez osoby trzecie.

7.8

W przypadku, gdy Censys według własnego uznania uważa, że ​​niezakłócone funkcjonowanie Censys w jego infrastrukturze i / lub usługach Censys jego Klientów jest zagrożone, na przykład, między innymi, infekcjami wirusowymi, atakami typu „odmowa usługi”, skanowaniem portów , hacking, spam z lub w imieniu Klienta, lub w inny sposób, Censys może wydać instrukcje, które muszą być natychmiast przestrzegane przez Klienta, a Censys ma prawo do zawieszenia usługi w całości lub w części, dopóki istnieje dane zagrożenie. Jeśli Klient nie zastosuje się natychmiast do instrukcji, Klient pozostanie w zwłoce, bez konieczności powiadamiania o zwłoce.

7.9

Censys może przeprowadzić kontrolę i / lub inspekcję (lub zlecić jej przeprowadzenie) w celu sprawdzenia, czy klient spełnia warunki oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, pod warunkiem, że ta kontrola i / lub kontrola są przeprowadzane w normalnych godzinach pracy i w taki sposób, że działalność biznesowa Klienta nie jest przez to nadmiernie utrudniona. Kontrola ta zostanie przeprowadzona przez eksperta wybranego i zaangażowanego przez Censys. Klient jest zobowiązany do dostarczenia temu ekspertowi informacji, wsparcia i dostępu do swoich budynków i systemów, które są niezbędne do umożliwienia ekspertowi prawidłowego przeprowadzenia kontroli / inspekcji. Ten ekspert przedstawi notatkę podsumowującą przedstawiającą jego ustalenia w odniesieniu do sprawdzania raportów wydanych przez Klienta oraz zgodności Klienta z oprogramowaniem Taxis Pitane lub z Umową aplikacji internetowej Pitane Mobility, ale ekspert nie zapewnia Censys w żaden sposób. informacje inne niż te, które przychodzą do niego podczas kontroli i / lub kontroli. Koszty tej kontroli ponoszone są przez Censys, chyba że kontrola wykaże, że Klient nie spełnia warunków oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility, w którym to przypadku koszty są na rachunek Klienta.

Artykuł 8: DOSTĘPNOŚĆ

8.1
Censys zrobi wszystko, co jest komercyjnie uzasadnione, aby zapewnić optymalną dostępność i dostęp do aplikacji internetowej. Stosowanie każdej umowy dotyczącej poziomu usług musi być wyraźnie uzgodnione między stronami.

8.2

Niezależnie od Artykułu 8.1, Censys może, bez uprzedniego powiadomienia, blokować lub wyłączać dostęp do oprogramowania Taxis Pitane lub Aplikacji internetowej Pitane Mobility lub ograniczać jego użycie w zakresie, w jakim jest to konieczne od czasu do czasu:

wykonywać zapobiegawcze lub regularne prace konserwacyjne lub modernizacyjne;

w przypadku faktycznego lub podejrzewanego naruszenia bezpieczeństwa; i / lub

w przypadku innej sytuacji awaryjnej; wszystko to bez prawa Klienta do żądania odszkodowania od Censys. Censys dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć te środki do minimum i, w zakresie, w jakim jest to komercyjnie wykonalne, poinformować Klienta w odpowiednim czasie.

Artykuł 9: WSPARCIE

9.1

Na czas trwania programu Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility Klient jest uprawniony do wsparcia w zakresie użytkowania i funkcjonalności oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility. Tylko Użytkownik może zażądać Wsparcia, które obejmuje prawo do przeglądania Dokumentacji i przesyłania pytań za pośrednictwem Aplikacji Internetowej lub poprzez funkcję pomocy technicznej oferowaną przez Censys. Dopiero po skorzystaniu z tych opcji pomocy bezskutecznie i zgodnie z rodzajem oprogramowania Taxis Pitane lub umową Pitane Mobility z aplikacją sieci Web, klient jest uprawniony do telefonicznej pomocy technicznej, która będzie dostępna dla Klienta w dni robocze od 9 rano do 16:30. (zwróć uwagę na dostosowane godziny pracy w piątek) w strefie czasowej, w której znajduje się Censys. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w kontekście udzielania wsparcia Censys jest uprawniony do przeglądania danych Klienta na warunkach określonych w artykule 13.

9.2

Wsparcie nie obejmuje:

a) usługi dotyczące konfiguracji systemu, sprzętu, telefonii, VoIP i sieci;

b) prace strukturalne, takie jak definiowanie układów, przeglądów, raportów, raportów, zagadnień finansowych, definicji importu i powiązań z oprogramowaniem innych firm;

c) wsparcie na miejscu;

d) rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility na życzenie klienta;

e) konwertowanie plików i / lub importowanie plików kopii zapasowych;

f) usługi dotyczące zewnętrznych baz danych producentów innych niż Censys;

g) konfiguracja, szkolenie lub inne usługi, które nie zostały wyraźnie opisane w oprogramowaniu Taxis Pitane lub w Umowie o aplikacji internetowej Pitane Mobility;

h) wsparcie dla kontroli i innego oprogramowania producentów innych niż Censys, które obejmuje również oprogramowanie innych firm, które można uruchomić z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility lub połączenia od stron trzecich do stron internetowych osób trzecich;

i) naprawy plików, których przyczyny nie można przypisać oprogramowaniu Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility;

j) dostarczanie nowych produktów, które stały się dostępne;

k) wsparcie dla połączenia internetowego;

l) wsparcie dla oprogramowania przez Klienta umieszczone na Systemach;

k) wsparcie w środowisku, które nie jest obsługiwane zgodnie z wymaganiami systemowymi.

9.3

Klient może zażądać od Censys wykonywania pracy w związku z tematami, o których mowa w punktach 9.2 a) do l), na przykład za pomocą Usług doradczych, o których mowa w art. 10. Wszelkie prace wykonywane przez Censys będą obciążane dodatkowo do opłaty, o której mowa w Art. 4 i według cen obowiązujących w Censys w tym czasie.

Artykuł 10: DORADZTWO

10.1

Klient poprosi o usługi doradcze za pośrednictwem poczty elektronicznej lub biletu pomocy technicznej. W porozumieniu z Klientem Censys zaplanuje realizację usług doradczych, biorąc pod uwagę w miarę możliwości planowane przez Klienta planowanie. Censys dołoży uzasadnionych ekonomicznie starań, aby wykonać usługi doradcze zgodnie z ustalonym harmonogramem.

10.2

Klient może anulować zamówienie na usługi doradcze do trzech dni roboczych przed uzgodnioną datą rozpoczęcia świadczenia usług doradczych lub zażądać od Censys określenia nowej daty rozpoczęcia. Jeśli Klient anuluje lub odroczy świadczenie usług doradczych po tej dacie, Censys ma prawo obciążyć Klienta za zaplanowane usługi doradcze.

10.3

Censys ma prawo zastąpić pracownika, który wykonuje usługi doradcze i / lub zlecić wykonanie usług doradczych, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia klienta.

10.4

Usługi doradcze są wykonywane w Dni Robocze w godzinach od 8.30 do 16.30 i obciążają Klienta w momencie dostawy.

10.5

Jeśli na początku świadczenia usług doradczych systemy komputerowe Klienta nie spełniają wymagań Systemu, Censys ma prawo (według własnego uznania) do obciążenia Klienta kosztami za niewykorzystane Dni robocze w wyniku tego i / lub obciążenia kosztami, które Censys musiał ponieść System komputerowy klienta spełniający wymagania systemowe.

10.6

Klient jest odpowiedzialny za zagwarantowanie bezpiecznego środowiska pracy i zdrowych warunków pracy, jeśli usługi doradcze są wykonywane w siedzibie Klienta. Klient zabezpiecza Censys przed wszelkimi roszczeniami pracowników Censys i / lub osób trzecich w związku z ich brakiem.

Artykuł 11: INFORMACJE O KLIENTACH

11.1

Klient pozostaje właścicielem Danych Klienta przez cały czas i ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i dokładność Danych Klienta. Zgodność Klienta ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami w związku z produkcją, przechowywaniem i usuwaniem (generowanych komputerowo) danych w każdej jurysdykcji, w której Klient korzysta z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility lub wysyła dane Klienta za pomocą oprogramowanie Taxis Pitane lub aplikacja internetowa Pitane Mobility jest wyłączną odpowiedzialnością klienta. Censys nie podlega prawnemu okresowi przechowywania danych wprowadzanych przez Klienta w oprogramowaniu Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility.

11.2

Censys gwarantuje, że Dane Klienta, o ile jest to komercyjnie i racjonalnie wykonalne, są chronione przed utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; Censys nie może jednak zagwarantować, że nie nastąpi utrata, uszkodzenie lub zniszczenie danych. Censys stale tworzy kopie zapasowe danych klienta wyłącznie w celu odzyskania danych. Censys nie może dostarczyć tej kopii zapasowej bezpośrednio do Klienta. Dlatego Censys zaleca klientowi tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych wprowadzonych za pomocą oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility (na przykład w celu zamknięcia i / lub istotnych zmian w danych klienta) tak często, jak to konieczne, w celu być w stanie przywrócić te dane przy minimalnym wpływie na operacje biznesowe. Te kopie zapasowe muszą być przechowywane poza oprogramowaniem (środowisko) Taxis Pitane lub w aplikacji internetowej Pitane Mobility. Censys w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za koszty (powielanie) uszkodzonych, uszkodzonych lub utraconych danych, ani za (następcze) szkody lub utracony zysk Klienta.

Artykuł 12: PRAWO DOTYCZĄCE BRAKU DANYCH

12.1

Censys ostrzega Klienta o ustawie o wyciekach danych i stwierdza, że ​​od 1 stycznia 2016 r. Zarówno prywatne, jak i publiczne organizacje przetwarzające dane osobowe są zobowiązane do zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa, które prowadzą na przykład do kradzieży, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Są to zatem więcej organizacji niż dostawców sieci i usług łączności elektronicznej, dla których obowiązek raportowania obowiązuje już na mocy ustawy o telekomunikacji w przypadku kradzieży, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych abonenta lub użytkownika. Celem obowiązku zgłaszania jest osiągnięcie lepszej ochrony danych osobowych.

12.2

Oznacza to, że w przypadku naruszenia danych (każda sytuacja, w której dane osobowe zostaną zniszczone lub (ewentualnie) wpadną w ręce nieupoważnionej osoby trzeciej) firmy i instytucje rządowe muszą zgłosić to holenderskiemu organowi ochrony danych (CBP). Musisz zgłosić, jeśli spełnione są trzy warunki:

 1. Naruszono ochronę danych osobowych;
 2. Naruszenie musi nastąpić w organizacji sektora publicznego lub prywatnego;
 3. Naruszenie prowadzi do znacznej szansy na niekorzystne konsekwencje dla ochrony danych osobowych, innymi słowy: naruszenie prowadzi do kradzieży, utraty lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych lub ich szansy.

12.3

Jeśli naruszenie może mieć niekorzystny wpływ na prywatność osób, których dane dotyczą, wszystkie osoby, których dane dotyczą (te, których dane potencjalnie „wyciekły”), muszą również zostać poinformowane! Pamiętaj, że nie musi to być „hack” zewnętrzny, ale także osoby wewnętrzne, które obchodzą środki bezpieczeństwa, pracownik, który zezwala na huśtanie się hasła, niszczenie plików bez tworzenia kopii zapasowych, środki bezpieczeństwa, które okażą się niewystarczające itp. poniżej.

12.3

Klient, jako właściciel Danych Klienta, jest zaznajomiony z Ustawą o wycieku danych i zabezpiecza Censys przed wszelką odpowiedzialnością podczas korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility. Jako środek zapobiegawczy, Klient musi również podjąć środki i być w stanie wykazać, że podjął wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec naruszeniu danych. Należy podjąć działania zapobiegawcze, ale musi istnieć scenariusz gotowy, jeśli istnieje potencjalne naruszenie danych. „Proste” zabezpieczenie hasłem i nazwą użytkownika jest niewystarczające i może już prowadzić do nałożenia grzywien. Ponadto musisz upewnić się, że oprogramowanie Taxis Pitane lub aplikacja internetowa Pitane Mobility zapewnia bezpieczeństwo 2FA, a Censys zdecydowanie zaleca stosowanie tej metody.

Artykuł 13: DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

13.1

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Polityka prywatności Censys opublikowana w Polityce prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Klienta przez Censys. Klient niniejszym wyraźnie zgadza się z Polityką prywatności. Postanowienia Polityki Prywatności w połączeniu z postanowieniami oprogramowania Taxis Pitane lub Umową Pitane Mobility Web Application tworzą wspólnie umowę procesorową, w której Klient jest stroną odpowiedzialną, a Censys procesorem. Censys ma prawo do zmiany Polityki prywatności od czasu do czasu i obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z Polityką prywatności i zapoznanie się z wszelkimi zmianami. Kontynuacja korzystania przez Klienta z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility po wprowadzeniu takich zmian jako akceptacji przez Klienta zmienionej Polityki prywatności, z zastrzeżeniem wszelkich sprzecznych przepisów w tym oprogramowaniu Taxan Pitane lub w warunkach aplikacji internetowej Pitane Mobility.

13.2

W odniesieniu do danych, które Klient wprowadził za pośrednictwem Aplikacji internetowej, Klient:

a) zagwarantować, że będzie przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać jego dane osobowe zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz kodeksami postępowania;

b) wypełnia wszystkie swoje obowiązki jako administrator danych i / lub podmiot przetwarzający te dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, w tym między innymi gwarancją, że wszystkie niezbędne informacje są dostarczane wszystkim podmiotom danych, których dane stanowiły część dane wprowadzone w związku z proponowanym wykorzystaniem i ujawnieniem ich danych w wyniku korzystania przez Klienta z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility;

c) zagwarantować, że uzyskał wszystkie niezbędne zezwolenia i upoważnienia wymagane do przetwarzania i przechowywania jego danych osobowych za pośrednictwem oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility, a Censys nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za uzyskanie jakichkolwiek niezbędnych zezwolenia lub upoważnienia w jego imieniu; i

d) obsługiwać wszystkie żądania osób, których dane dotyczą i / lub innych organów regulacyjnych w odniesieniu do danych klienta. Na żądanie Klient w pełni zabezpiecza Censys przed wszelkimi roszczeniami, kosztami, (finansowymi) szkodami, kosztami, postępowaniami sądowymi i grzywnami, które Censys może ponieść lub ponieść lub które mogą zostać nałożone na niego w związku z roszczeniami Klienta, jego pracowników, agentów i doradców, klienci i potencjalni klienci Klienta lub innej strony trzeciej, a także przez przełożonego, w odniesieniu do danych przetwarzanych przez klienta i / lub Censys w kontekście oprogramowania Taxis Pitane lub w umowie Pitane Mobility Web Application (w tym konsekwencji roszczenie lub oskarżenie, że przetwarzanie to narusza lokalne i / lub międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony danych i / lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych), z tym wyjątkiem, że niniejsze odszkodowanie nie ma zastosowania w zakresie, w jakim sprawa, na którą wniesiono skargę, jest uzasadniona i wynika bezpośrednio z naruszenia przez Censys zobowiązania i dzięki oprogramowaniu Taxis Pitane lub umowie Pitane Mobility Web Application.

13.2

Censys gwarantuje podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przeciwko nieautoryzowanemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych wprowadzonych przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji internetowej oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

13.3

Z wyjątkiem przypadków, gdy wyraźnie stwierdzono inaczej w oprogramowaniu Taxis Pitane lub w Umowie o aplikacji internetowej Pitane Mobility lub w Polityce prywatności i / lub w uzasadnionym zakresie, aby umożliwić firmie Censys wypełnienie zobowiązań wynikających z oprogramowania Taxis Pitane lub w umowie Pitane Mobility Web Application, Censys nie zobaczy żadnych informacji, które Klient umieścił w Censys za pomocą oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility i nie udostępni danych Censys osobom trzecim (z wyjątkiem spółek zależnych i / lub firm powiązanych) Censys), chyba że Censys jest zobowiązany do tego na mocy prawa, przepisów, nakazu sądowego lub decyzji organu publicznego. Censys ma prawo do uzyskiwania dostępu, agregowania i wykorzystywania danych osobowych innych niż dane osobowe; dane te w żaden sposób nie identyfikują Klienta ani żadnej innej osoby. Censys może wykorzystać te zagregowane, nie umożliwiające identyfikacji osobistej Dane Klienta do:

Aby pomóc Censys lepiej zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility;

dostarczać swoim klientom więcej informacji na temat korzystania z oprogramowania Taxis Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility;

poprawa produktywności firmy, w tym poprzez tworzenie przydatnych informacji biznesowych z danych zagregowanych, które pozwalają klientowi porównywać wyniki biznesowe z takimi zagregowanymi danymi; i

ulepszyć oprogramowanie Taxis Pitane lub aplikację internetową Pitane Mobility w jakikolwiek inny sposób.

Artykuł 14: POUFNOŚĆ

14.1

Żadna ze stron nie ujawni ani nie wykorzysta żadnych Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej strony w jakimkolwiek celu innym niż ten, dla którego Informacje Poufne zostały upublicznione i / lub mogą być w uzasadniony sposób niezbędne, aby umożliwić każdej ze stron wypełnienie zobowiązań wynikających z oprogramowanie Taxis Pitane lub umowa aplikacji internetowej Pitane Mobility oraz korzystanie z praw przyznanych tej stronie w ramach oprogramowania Taxis Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility. Oznacza to również, że Censys może przekazywać Informacje poufne Klientów swoim dyrektorom, pracownikom, agentom, podwykonawcom i profesjonalnym doradcom, którzy muszą być tego świadomi w celu wypełnienia zobowiązań Censys w ramach tego oprogramowania Taxan Pitane lub umowy aplikacji internetowej Pitane Mobility .

14.2

Obie strony podejmują wszelkie uzasadnione środki, aby wypełnić swoje zobowiązania do zachowania poufności. Żadne z postanowień tego artykułu nie nakłada żadnych ograniczeń na stronę otrzymującą w odniesieniu do informacji lub danych - identycznych lub podobnych do informacji lub danych zawartych w Informacji Poufnej lub w inny sposób - jeśli takie informacje lub dane:

(a) wszelkie zgodne z prawem posiadanie strony otrzymującej przed uzyskaniem jej od strony ujawniającej;

b) zostały niezależnie opracowane przez stronę otrzymującą bez wykorzystywania informacji lub danych ze strony ujawniającej;

c) są lub staną się powszechnie znane lub dostępne, poza działaniem lub zaniechaniem strony otrzymującej; lub

(d) być ujawnione stronie otrzymującej przez stronę trzecią, bez naruszania obowiązku zachowania poufności wobec strony ujawniającej.

14.3

Zobowiązania do zachowania poufności zawarte w niniejszym artykule nie mają zastosowania w zakresie, w jakim informacje poufne Strony ujawniającej muszą być ujawnione przez prawo, przepisy lub nakaz sądowy lub przez decyzję agencji rządowej, pod warunkiem że strona otrzymująca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że ograniczyć zakres tego obowiązkowego ujawnienia.

14.4

Strony gwarantują, że ich Pracownicy i osoby trzecie zaangażowane przez strony wypełnią zobowiązania do zachowania poufności opisane w artykułach 14.1 i 14.2.

Artykuł 15: PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

15.1

Wszelkie prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do nazwy handlowej, prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych, prawa do projektu (przynajmniej zarejestrowane lub niezarejestrowane), prawa dotyczące informacji poufnych i tajemnic handlowych oraz inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz wszystkie podobne prawa do ochrony (informacje dotyczące) Strona internetowa, aplikacja internetowa i dokumentacja stanowią wyłączną własność firmy Censys lub jej licencjodawców. Żaden z przepisów zawartych w oprogramowaniu Taxis Pitane lub w Umowie Pitane Mobility Web Application lub w oprogramowaniu Taxis Pitane lub w Regulaminie Pitane Mobility Web Application nie może być interpretowany jako prowadzące do pełnego lub częściowego przeniesienia tych praw na Klienta.

15.2

Klient nie jest uprawniony do zmiany, usunięcia lub uczynienia jakiejkolwiek części praw własności intelektualnej Censys na lub w Witrynie, Aplikacji sieci Web lub Dokumentacji nie do poznania. Klient nie może wykorzystywać ani rejestrować żadnej marki, wzoru, logo lub nazwy domeny Censys ani odpowiadającej nazwy ani podpisywać się w żadnej jurysdykcji w żadnym miejscu na świecie. Jakiekolwiek wykorzystanie marek i innej własności intelektualnej Censys oraz wszelka wartość firmy wynikająca z tego wykorzystania przyniesie korzyści Censys.

15.3

Censys będzie bronić Klienta przed wszelkimi działaniami prawnymi wniesionymi przeciwko Klientowi, o ile opiera się na twierdzeniu, że Taksówki używają oprogramowania Pitane lub aplikacji internetowej Pitane Mobility zgodnie z oprogramowaniem Taxis Pitane lub Umową Pitane Mobility Web Application, Taxis Oprogramowanie Pitane lub Pitane Mobility Web Application Warunki i dokumentacja naruszają patent, prawa autorskie lub tajemnicę handlową osób trzecich, które są ważne i możliwe do wyegzekwowania w jurysdykcji, która dotyczy oprogramowania Taxis Pitane lub Pitane Mobility Web Application Agreement zawartej pomiędzy Censys i klient. Censys zabezpiecza Klienta przed wszelką odpowiedzialnością ostatecznie wyznaczoną przez sąd z tytułu kosztów lub odszkodowania w wyniku takiego roszczenia lub wynikającą z jego rozliczenia, pod warunkiem, że Klient:

a) niezwłocznie informuje Censys na piśmie o takim roszczeniu prawnym (i wszystkich wcześniejszych roszczeniach w związku z tym postępowaniem sądowym), gdy są mu znane;

(b) działanie dotyczy praw osoby trzeciej w kraju będącym stroną Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych;

c) w pełni rozsądnie współpracować z Censys na koszt Censys, aby umożliwić obronę przed takim postępowaniem sądowym i jego rozstrzygnięcie;

d) Pozwolić Censys bronić przedmiotowego roszczenia wyłącznie według własnego uznania i prowadzić wszelkie negocjacje dotyczące ugody, którą Censys uzna za stosowną.

Artykuł 16: Jurysdykcja

16.1

W przypadku sporów prawnych do orzekania są sądy w jurysdykcji, w której ma siedzibę Censys BV.

pl_PLPolski
nl_NLNederlands en_GBEnglish (UK) fr_FRFrançais de_DEDeutsch pl_PLPolski
Odwiedź nas na TwitterzeOdwiedź nas na FacebookuOdwiedź nas na LinkedIn