CENSYS BV - GENERAL CONDITIONS

Article 1: CONCEPTS

The following terms are defined in the Taxis Pitane Agreement and Pitane Mobility Conditions:

 • Additional Order: purchase of subscriptions, licenses for modules, change in the number of Users, change of
  the number of Subcentres and the like after the Censys Agreement has entered into force.
 • Subcentrale(s): de extra onderaannemer of filiaal administraties van het bedrijf van Afnemer in de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie, inclusief iedere afzonderlijke financiële administratie die Afnemer houdt ten behoeve van zijn Dochterondernemingen.
 • Confidential Information: the confidential information concerning the Customer or Censys, including information that is designated as “confidential” in writing, information that is not generally known to the public, information that is not generally disclosed by the party to whom the information relates and / or from whom the information e) originates, and information the confidential nature of which is reasonably known.
 • Customer: the natural or legal person who has entered into a Taxis Pitane or Pitane Mobility Web Application Agreement with Censys.
 • Customer data: all data entered by the Customer in the Pitane Mobility Web Application or entered on behalf of the Customer in the Taxis Pitane software.
 • Onvolkomenheid: alle tekortkomingen in de Pitane Mobility Web Applicatie of Taxis Pitane software die in belangrijke mate in de weg staan aan het functioneren daarvan, zoals omschreven in de Documentatie. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van de Taxis Pitane software of de Pitane Mobility Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd.
 • Documentation: the (electronic) documentation of Taxis Pitane and associated with the Pitane Mobility Web Application.
 • Medewerker: een werknemer van Afnemer of Censys en/of een natuurlijke persoon of rechtspersoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of Censys.
 • Censys or Processor: Censys BV or one of its Partners acting as a supplier of services under the Pitane Mobility Agreement.
 • Log-In Gegevens: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Log-In Procedure: de door Censys voorgeschreven procedure die Afnemer moet volgen om toegang te verkrijgen tot de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Privacybeleid: het privacybeleid van Censys dat van toepassing is op de verwerking door Censys van persoonsgegevens van Afnemer welke uniek kunnen zijn voor elke geografische regio.
 • Service Level Overeenkomst: de door Censys uitgegeven verklaring, waarin de parameters worden bepaald van het verwachtte serviceniveau van de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie die door Censys van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.
 • Systeemeisen: de minimale eisen die door Censys gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Componenten van Derden: een software (-component), verzameling van componenten, of een API interface naar een callable library (bijvoorbeeld een .dll interface), ontwikkeld door een derde en gebruikt door Censys in haar software voor de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie en de website of applicatie van een derde.
 • Gebruiker: Afnemer, Medewerker van Afnemer en/of cliënten van een Subcentrale die gebruik maakt van de Taxis Pitane software en behorend bij de Pitane Mobility Web Applicatie.
 • Taxis Pitane: Taxis Pitane software, Taxis Pitane Business Suite, Taxis Pitane Enterprise, Taxis Pitane API.
 • Web Applicatie: de software zoals beschreven in de Taxis Pitane of Pitane Mobility Overeenkomst, waartoe Censys aan Afnemer toegang verleent via Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Censys Overeenkomst.
 • Working days: Monday to Friday, excluding public holidays.
 • Working hours: Hours on Working Days from Monday to Thursday from 9 a.m. to 4:30 p.m. and on Friday from 9 a.m. to 3 p.m.

Article 2: OFFER AND AGREEMENT 

2.1 

Deze Censys Voorwaarden zijn van toepassing op de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst en op alle onderhandelingen, aanbiedingen en andere overeenkomsten met Censys die betrekking hebben op Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Waar deze Censys Voorwaarden verwijzen naar de Taxis Pitane Overeenkomst geldt dit als een verwijzing naar de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 
Censys behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Censys zal via de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Censys Voorwaarden in werking treden. Censys kan de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. In geval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst conform artikel 5.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde Censys Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

2.3

Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie of diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk.

2.4

Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor Censys Diensten op de door Censys aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door Censys. Censys kan naar eigen inzicht een order of Aanvullende Bestelling accepteren of weigeren. De Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst treedt in werking (de “Ingangsdatum”) op de datum waarop Censys aan Afnemer een bevestiging van de order of Aanvullende Bestelling toezendt.

2.5

Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van Censys om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Dienst een multi-tenant aanbieding is die niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.

2.6
Alle leveringstermijnen worden door Censys naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de Censys Voorwaarden, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering.

2.7
Ieder verzoek van Afnemer om het aantal Gebruikers en/of Administraties en/of modules te wijzigen zal beschouwd worden als een Aanvullende Bestelling met toepassing van Artikel 2.4. Voor zover Afnemer enige vermindering verzoekt, zal Afnemer uitdrukkelijk aangeven welke specifieke Gebruikers en/of Administraties en/of modules verwijderd moeten worden. Voldoet Afnemer niet aan deze verplichting tot specificatie, dan blijft Afnemer de maandelijkse vergoeding voor deze Gebruikers en/of Administraties en/ of modules verschuldigd.

Article 3: RIGHT OF USE

3.1

Wanneer de Taxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst in werking treedt verleent Censys aan Afnemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie gedurende de looptijd van de Censys Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, Subcentrales en modules zoals in deTaxis Pitane of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de Censys Overeenkomst worden geplaatst. Het gebruiksrecht houdt ook het recht in om de bij de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie behorende Documentatie te gebruiken.

3.2

Afnemer zal niet toestaan dat de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers, met uitzondering van een Dochteronderneming waarvoor Afnemer een afzonderlijke Administratie kan bijhouden in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie. Afnemer mag de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een  servicebureau.

3.3

Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers en/of Subcentrales dan het aantal aangegeven in de Censys Overeenkomst.

3.4

Het is Afnemer niet toegestaan zijn rechten of verplichtingen voortvloeiende uit de Censys Overeenkomst of de Censys Voorwaarden over te dragen aan derden voor zover niet expliciet toegestaan in de Censys Overeenkomst. Afnemer zal de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie niet verkopen en/of verhuren aan andere partijen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Censys.

3.5

Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag Censys, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie. Censys zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie.

3.6

Afnemer erkent en stemt ermee in dat de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten zoals hieronder beschreven waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze Censys Voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving op dit gebied dat van toepassing is op het gebruik van de Censys Diensten in de geografische regio van Afnemer (“Export Wetten”), zoals maar niet beperkt tot de Export Administration Regulations (EARs) uitgevaardigd door het Bureau of Industry & Security van het Amerikaanse Ministerie van Handel en te garanderen dat noch Afnemer noch enig toegestane Gebruiker toegang wordt verleend tot de Censys Dienst op een wijze die resulteert in een export, direct of indirect, in strijd met de Export Wetten; of gebruik voor een doel dat door de Export Wetten wordt verboden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ontwikkelen van nucleaire, chemische of biologische wapens. Afnemer verklaart en garandeert dat noch Afnemer noch de toegestane Gebruiker een uitgesloten (rechts)persoon waarop beperkingen rusten op basis van de Consolidated Screening Lijst (CSL) van de Amerikaanse regering, een uitgesloten partij onder de US Arms Export Control Act (AECA), of een beperkte (rechts)persoon of entiteit onder de lijst van Specifically Designated Nationals or Blocked Persons (de “SDN lijst”) van de Amerikaans  Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Article 4: PRICES AND PAYMENT

4.1

Alle door Censys gehanteerde prijzen, honoraria en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en heffingen van welke aard ook die nu of in de toekomst kunnen worden opgelegd door een overheidsinstantie, belastingdienst of andere autoriteit, en die tussentijds kunnen worden aangepast in overeenstemming met de toepasselijke wijzigingen op deze heffingen vanuit de overheid, de belastingdienst of anderszins. Betalingen dienen volledig voldaan te worden, vrij van en zonder inhoudingen van of wegens dergelijke belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en inhoudingen, tenzij bij wet verplicht. Indien Afnemer bij wet verplicht is tot inhouding zal hij aan Censys die aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om te verzekeren dat Censys het volledige bedrag ontvangt dat Censys zou hebben ontvangen bij afwezigheid van de inhouding. Betaling van dergelijke inhoudingen aan de autoriteiten is de verantwoordelijkheid van Afnemer. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari. Voor 2020 betreft deze indexering 2.6% conform CPI-index.

4.2 

Afnemer is aan Censys een vergoeding verschuldigd uit hoofde van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst. Ongeacht of Afnemer gebruik maakt van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie of Diensten blijft de vergoeding verschuldigd vanaf de Ingangsdatum van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, conform artikel 2.4. Alle uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigde vergoedingen staan los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Consultancydiensten of opleidingen, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling.

4.3

Censys kan de vergoedingen waarnaar dit artikel 4 verwijst maandelijks aanpassen. Waar mogelijk zal Censys Afnemer één maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de Taxis PItane Website of nieuwsbrief. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemd met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de betreffende dienst, app of module waarop de verhoging slaat binnen de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst opzeggen conform artikel 5.2, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de aangepaste tarieven te hebben aanvaard.

4.4

Vergoedingen zullen uitsluitend op voorhand worden betaald (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst). Eventuele andere vergoedingen betreffende de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Consultancydiensten, scans of training) behorende bij de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald of, indien uitdrukkelijk overeengekomen met Censys, aan het einde van een afgesproken periode. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst is beëindigd. Censys kan (naar eigen inzicht) Afnemer toestaan om de vergoedingen voor Consultancy en/of training in termijnen te betalen. Op het moment van beëindiging van deTaxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door Censys.

4.5

Censys kan (naar eigen inzicht) Afnemer de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden (bijvoorbeeld credit card, iDEAL, PayPal, SEPA, etc). Voor zover Censys een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Afnemer en Afnemer deze accepteert als wijze van betaling van zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, erkent Afnemer en stemt hij ermee in dat aanvullende voorwaarden van Censys van toepassing kunnen zijn op die betalingsmethode. Sommige betalingsmethoden worden door derden (bijvoorbeeld creditcardmaatschappijen) gefaciliteerd. Afnemer erkent en stemt ermee in dat waar Censys gebruik maakt van de diensten van een derde voor het aanbieden van een betalingsmethode, de voorwaarden van derden van toepassing kunnen zijn op Afnemer in verband met diens gebruik van die betalingsmethode. Afnemer wordt aangeraden om die aanvullende voorwaarden van Censys en/of een derde goed door te nemen en daarmee in te stemmen alvorens een bepaalde betalingsmethode te gebruiken. 

4.6

Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling via automatische incasso is Afnemer verantwoordelijk voor het aan Censys verstrekken van de juiste machtiging daartoe. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vinden automatische incasso’s maandelijks plaats. Voor zover een automatisch incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum te worden voldaan. In het geval van een SEPA overeenkomst draagt Afnemer er automatisch zorg voor om de machtiging bij zijn bank aan te melden en te zorgen voor voldoende provisie op zijn of haar rekening op de dag van incasseren van het bedrag. Het storneren van bedragen die door Censys via een geldige SEPA machtiging werden ontvangen, leidt automatisch tot een vergoeding van minimaal 15,- EUR aan administratiekosten die Censys op de eerstvolgende nota aan Afnemer mag doorberekenen.

4.7

Indien Afnemer heeft gekozen voor betaling via automatische incasso moet Afnemer een bankrekening hebben bij een (internationale) bank, geregistreerd bij de lokale centrale bank.

4.8

Afnemer zal Censys alle informatie en medewerking verschaffen, waaronder de juiste naam, huidig adres en betalingsgegevens, en zal iedere wijziging in die gegevens onmiddellijk per email of gewone post aan Censys doorgeven.

4.9

Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan Censys toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Censys Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij Censys zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie met onmiddellijke ingang te beperken of om de toegang van Afnemer tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan Censys die beperking of geblokkeerde toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie opheffen binnen drie (3) werkdagen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 4.10, volledig zijn voldaan.

4.10

Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Zodra hij in verzuim is, is rente verschuldigd over het openstaande achterstallige bedrag tegen een tarief van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand). Deze rente loopt op vanaf de uiterlijke dag van betaling tot aan de datum waarop betaling van het achterstallige bedrag plus de opgebouwde rente volledig is voldaan.

4.11

Afnemer is aansprakelijk jegens Censys voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Censys heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Censys gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.

4.12

Behoudens de bepalingen van artikel 4, is Censys gerechtigd indien de in artikel 5.4 bedoelde gevallen zich voordoen, of indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet betaalt nadat Censys de in artikel 4.9 beschreven procedure heeft gevolgd, om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.

Article 5: DURATION AND END OF THE AGREEMENT

5.1

De Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst vangt aan op het moment dat aan de voorwaarden van artikel 2.4 van deze Censys Voorwaarden is voldaan (de Ingangsdatum) en wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar en kan niet worden afgeweken zoals bepaald in artikel 7:408 lid 1 BW, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Censys Overeenkomst. De looptijd van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer uit hoofde van dezelfde Censys Online Overeenkomst. Na afloop van deze looptijd of een andere uitdrukkelijk overeengekomen looptijd wordt de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opeenvolgende periode van één (1) jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

5.2

De Censys en/of Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst kan door partijen uitsluitend worden opgezegd zoals is bepaald in deze Censys Overeenkomst, via aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de eerste 12 maanden of voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar wanneer de overeenkomst langer dan 12 maanden bestaat.

5.3

Onverminderd haar overige rechten en weren kan Censys zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst opschorten en/of Afnemers toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen uit de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt.

5.4

Censys kan de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer:

een van zijn verplichtingen op grond van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na (electronische) schriftelijke mededeling of per SMS door Censys, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of

faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangewezen om zijn activa of zaken te beheren, aan Censys meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer Censys uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt.

De Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst kan ook gedeeltelijk worden opgezegd indien en voor zover de liquidatie, surseance van betaling of het faillissement een of meer Administraties van Afnemer betreft.

5.5

Behoudens enige afwijkende bepaling in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst ontslaat de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Censys verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. Censys is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging zoals omschreven in artikel 5.1, 5.3 en 5.4.

5.6

Bij beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst al zijn Afnemergegevens (export bestanden, Pitane SQL server database waarvan hij het TOS ID recht heeft verworven tijdens de contract periode) downloaden. Na beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie en zijn gegevens.

5.7

Tot drie maanden na de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst kan Afnemer Censys verzoeken om de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst te heractiveren. Censys is niet verplicht om dit verzoek in te willigen indien Censys geen behoorlijke betaling van Afnemer heeft ontvangen conform artikel 4.9 en 4.10, en elke heractivering gaat pas in wanneer de eerste betaling van een toepasselijke heractiveringsvergoeding door Censys ontvangen is. Na heractivering heeft Afnemer weer inzicht in zijn Klantgegevens zoals die vóór de opzegging door Afnemer waren opgeslagen in de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie, indien en wanneer die Klantgegevens nog steeds gemakkelijk beschikbaar zijn bij Censys en aan Afnemer kunnen worden verstrekt. In het kader van dit artikel 5.7, geeft Afnemer hierbij toestemming aan Censys om Klantgegevens te bewaren gedurende de periode van drie maanden na de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, en de Klantgegevens te vernietigen na afloop van die periode van drie maanden, uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

5.8

Indien Afnemer geen uitdrukkelijke afwijking op de standaard periode heeft genomen is altijd sprake van een jaarabonnement. In afwijking van artikel 4.3 van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden is de Afnemer gerechtigd om, na een eventuele aanpassing van de vergoeding, de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst via aangetekende post op te zeggen per de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

In afwijking van artikel 4.4 van de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden, zal de Afnemer een jaarlijkse vergoeding betalen en elke verwijzing naar een maandelijkse vergoeding zal worden beschouwd als een verwijzing naar een jaarlijkse vergoeding. De maandelijkse vergoeding is een twaalfde deel van de jaarlijkse vergoeding zonder extra kosten. Censys heeft het recht, doch is niet verplicht gebruik te maken van dat recht, om een korting toe te kennen aan de Afnemer die zijn vergoeding per jaar vooruit betaald.

Article 6: LOG-IN PROCEDURE

6.1

Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log-in Gegevens die door Censys aan Afnemer zijn verstrekt. Censys heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. De Log-in Gegevens zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is exclusief aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. Censys accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

6.2

Afnemer is op de hoogte dat de toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie kan gebeuren door middel van twee-weg-identificatie (2FA) en dit aanbevolen wordt bovenop de standaard inlogprocedure met inlognaam en wachtwoord.

Article 7: RULES OF USE

7.1

Afnemer staat er voor in dat de Gebruikers op een verantwoordelijke wijze zullen omgaan met hun toegang tot de Taxis Pitane software of Pitane Mobility Web Applicatie en de daaruit verkregen informatie. Voor alle duidelijkheid, Afnemer behoudt en/of accepteert onvoorwaardelijk de eindverantwoordelijkheid voor alle informatie die de Gebruikers in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie toevoegen of wijzigen.

7.2

Het is Afnemer niet toegestaan om:

de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te gebruiken of trachten te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel en/of voor doeleinden van publicatie of andere verspreiding van materiaal dat beledigend, lasterlijk, of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden is;

de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te gebruiken of trachten te gebruiken op een wijze die de verstrekking van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie en/of de beschikbaarheid daarvan voor en het gebruik door andere door Censys gemachtigde gebruikers verstoort, beperkt of daarin ingrijpt;

toegang te krijgen of trachten te krijgen tot welk deel dan ook van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie waartoe Afnemer niet gemachtigd is en/of toegang te krijgen tot gegevens die binnen de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie worden gehouden of toegankelijk zijn via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, behoudens gegevens die door Afnemer zijn ingevoerd samen met gegevens die door Censys publiek beschikbaar zijn gesteld aan alle gebruikers binnen of via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

toegang te krijgen of trachten te krijgen tot welk deel dan ook van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een “scrape”, “crawl” of “spider”);

toegang te hebben tot enig virus, Trojaans paard, worm of enige andere elektronische geïnfecteerden of apparaten, of deze op te slaan, distribueren, uploaden of te verzenden, gedurende Afnemer’s gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan geautomatiseerde integratie via de API’s (application programming interface) die Censys verstrekt;

behoudens waar dit is toegestaan onder toepasselijk dwingend recht en mits de informatie die Afnemer vereist niet anderszins beschikbaar is software of andere code of script die onderdeel uitmaakt van of toegankelijk is via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden, er sublicenties op te verlenen, wijzigen, vertalen, scannen aanpassen of op enige andere wijze te wijzigen en/of reproduceren; en/of door zijn handelen of nalaten directe of indirecte verstoring toe te brengen of trachten toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van Censys of enig deel daarvan, de infrastructuur van derden, en/of verbindingen tussen deze infrastructuren door de content of omvang van zijn dataverkeer.

7.3

Onverminderd het voorgaande zal Afnemer zich onthouden van het gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie voor het verspreiden van spam of het faciliteren van spam (inclusief maar niet beperkt tot het open hebben staan van SMTP relays en/of proxies, het hosten of mogelijk maken van hosten van websites die adverteren via ongevraagde berichten en het verlenen van DNS diensten voor dergelijke websites). Bij Afnemer ligt de bewijslast om aan te tonen dat door de geadresseerde van tevoren toestemming was verleend in geval van grote hoeveelheden communicatie die is verzonden door of namens Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verspreiding van spam. Onder schade wordt onder meer verstaan: de vergoeding voor de door Censys bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van Censys en andere klanten van Censys die, als gevolg van de spam, zijn toegevoegd van de zwarte lijsten van spamfilters, alsmede de kosten in verband met het behandelen van klachten over de door Afnemer verspreide spam.

7.4

Censys verleent de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie op basis van haar beleid inzake redelijk gebruik. Dat wil zeggen dat Censys in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, anders dan bedoeld in artikel. Censys biedt de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie aan voor een hoeveelheid informatie die door haar is opgeslagen en de omvang van datatransport die zij realiseert, zoals gemiddeld verwacht kan worden in een midden- of kleinbedrijf. Dit is met dien verstande dat Censys zich het recht voorbehoudt om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van een Afnemer overschrijdt. Afnemer dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde excessieve belasting te beëindigen na de eerste kennisgeving door Censys. Censys heeft het recht de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie op te schorten in geval van (vermoede) blijvende excessieve belasting. Censys kan Afnemer de kosten in rekening brengen in verband met deze excessieve belasting tegen de dan geldende prijzen en tarieven. Onder excessieve belasting wordt ook verstaan: excessief hoog gebruik van verwerking, geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit, evenals excessief gebruik van ondersteunende diensten en beheerdiensten.

7.5

Indien Afnemer en Censys in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties of (financiële) invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag Censys in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief per overschreden hoeveelheid en/of omvang. Afnemer komt hierbij overeen dat Censys toegang mag krijgen tot de Gegevens van Afnemer om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties en (financiële) gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. De bescheiden van Censys geven daarbij doorslaggevend bewijs, tenzij Afnemer het tegendeel bewijst.

7.6

Mocht Afnemer op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van Censys kan komen, dan moet hij dit onmiddellijk aan Censys melden.

7.7

Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Log-In Gegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.

7.8

In het geval dat Censys, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van Censys haar infrastructuur en/of de dienstverlening van Censys haar Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of wegens Afnemer, of anderszins, kan Censys instructies geven die door Afnemer onmiddellijk moeten worden opgevolgd, en heeft Censys het recht om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Indien Afnemer de instructies niet onmiddellijk opvolgt is Afnemer in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.

7.9

Censys kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst naleeft, op voorwaarde dat deze controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle zal worden uitgevoerd door een door Censys geselecteerde en ingeschakelde deskundige. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn of haar controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn of haar bevindingen  blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, maar de deskundige verstrekt Censys in geen enkel geval andere informatie dan die hem of haar bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Censys, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.

Article 8: AVAILABILITY

8.1
Censys zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie te verzekeren. De toepasselijkheid van enige Service Level Agreement moet uitdrukkelijk worden overeengekomen tussen partijen. 

8.2

Niettegenstaande artikel 8.1 mag Censys, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is:

to perform preventive or regular maintenance or upgrade work;

in the event of an actual or suspected security breach; and / or

in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Censys. Censys zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.

Article 9: SUPPORT

9.1

Voor de duur van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst heeft Afnemer recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Alleen een Gebruiker mag om Ondersteuning verzoeken, welke het recht omvat op het raadplegen van Documentatie en om vragen in te dienen via de Web Applicatie of via een helpdesk functionaliteit die door Censys wordt aangeboden. Pas nadat deze opties voor ondersteuning vergeefs zijn gebruikt, en in overeenstemming met het soort Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst van Afnemer, heeft Afnemer recht op telefonische ondersteuning, welke beschikbaar zal zijn voor Afnemer op Werkdagen van 09.00 tot 16:30 (let op de aangepaste Werkuren op vrijdag), in de tijdzone waarin Censys optreedt gevestigd is. Afnemer erkent en stemt ermee in dat in het kader van het leveren van ondersteuning Censys gerechtigd is de gegevens van Afnemer in te zien op de voorwaarden als bepaald in artikel 13.

9.2

Ondersteuning omvat niet:

a) services with regard to system configurations, hardware, telephony, VOIP and networks;

b) structureel werk zoals het definiëren van lay-outs, overzichten, verslagen, rapporten, financiële vraagstukken, importdefinities en koppelingen met software van derden;

c) on-site support;

d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

e) converting files and / or importing backup files;

f) services with regard to external databases of producers other than those of Censys;

g) configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst omschreven diensten;

h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan Censys, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden;

i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

j) providing new products that have become available;

k) support for the internet connection;

l) support on software by the Customer placed on Systems;

k) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund.

9.3

Afnemer kan Censys verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in 9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Consultancydiensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door Censys uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij Censys geldende prijzen.

Article 10: CONSULTANCY

10.1

Afnemer zal Consultancydiensten aanvragen via email of een helpdesk ticket. In overleg met Afnemer zal Censys de levering van de Consultancydiensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afnemer gewenste planning. Censys zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Consultancydiensten uit te voeren volgens de overeengekomen planning.

10.2

Afnemer kan een order voor Consultancydiensten tot drie Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Consultancydiensten annuleren, of Censys verzoeken om een nieuwe aanvangsdatum te bepalen. Indien Afnemer de Consultancydiensten na deze datum annuleert of uitstelt heeft Censys het recht om de geplande Consultancydiensten bij de Afnemer in rekening te brengen.

10.3

Censys is gerechtigd de Medewerker die de Consultancydiensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Consultancydiensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.

10.4

Consultancydiensten worden op Werkdagen van 08.30 tot 16.30 uitgevoerd en worden bij levering aan Afnemer in rekening gebracht.

10.5

Indien bij aanvang van de Consultancydiensten de computersystemen van Afnemer niet voldoen aan de Systeemeisen is Censys gerechtigd (naar eigen inzicht) Afnemer kosten in rekening te brengen voor onbenutte Werkdagen als gevolg daarvan en/of kosten in rekening te brengen die Censys heeft moeten maken om het computersysteem van Afnemer te laten voldoen aan de Systeemeisen.

10.6

Afnemer is verantwoordelijk voor het garanderen van een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Consultancydiensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart Censys tegen alle vorderingen van Medewerkers van Censys en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.

Article 11: CUSTOMER INFORMATION

11.1

Afnemer blijft te allen tijde de eigenaar van de Afnemergegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in  ieder rechtsgebied waar Afnemer de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. Censys is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie.

11.2

Censys garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; Censys kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. Censys maakt voortdurend back-ups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. Censys kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. Daarom adviseert Censys Afnemer om zo vaak als passend is een back-up te maken van alle gegevens die worden ingevoerd via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie (bijvoorbeeld voor de afsluiting en/of wezenlijke wijzigingen in de Afnemergegevens), om in staat te zijn deze gegevens te herstellen met minimale invloed op haar bedrijfsvoering. Deze back- ups dienen buiten de (omgeving van de) Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie te worden opgeslagen. Censys is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winst van Afnemer. 

Article 12: LAW ON DATA LACKS

12.1

Censys waarschuwt Afnemer voor de Wet op Datalekken en stelt dat zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken met ingang van 1 januari 2016 worden verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Dat zijn dus meer organisaties dan de aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten voor wie op grond van de Telecommunicatiewet reeds een meldplicht geldt bij diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens van abonnee of gebruiker. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

12.2

Dit houdt in dat bij een datalek (iedere situatie waarbij persoonsgegevens vernietigd zijn danwel (mogelijk) in handen vallen van een ongeautoriseerde derde) bedrijven en overheidsinstellingen dit moeten gaan melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Er moet gemeld worden als aan drie voorwaarden is voldaan:

 1. There is an infringement of the protection of personal data;
 2. The infringement must occur at a public or private sector organization;
 3. The breach leads to a significant chance of adverse consequences for the protection of personal data, in other words: the breach leads to theft, loss or misuse of personal data, or a chance thereof.

12.3

If the infringement is likely to have an adverse effect on the privacy of the data subjects, all data subjects (those whose data are potentially 'leaked') must also be informed! Mind you, it does not have to be an external “hack”, but also internal persons who circumvent security measures, an employee who lets his password swing, destruction of files without back-up, security measures that prove insufficient, etc. it all falls there below.

12.3

Afnemer, als eigenaar van de Afnemergegevens, is bekend met de Wet op Datalekken en vrijwaart Censys voor enige aansprakelijkheid tijdens het gebruik van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie. Preventief dient Afnemer ook maatregelen te nemen en kunnen aantonen dat ze voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om een datalek te voorkomen. Er moet preventief geacteerd worden maar er moet ook een draaiboek klaar liggen als er wel een mogelijk datalek is. Een ”eenvoudige” beveiliging met wachtwoord en gebruikersnaam is onvoldoende en kan al tot boetes leiden. Daarnaast dient u zich ervan te vergewissen dat de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie voorziet in 2FA beveiliging en Censys met klem adviseert deze methode te gebruiken.

Article 13: PERSONAL INFORMATION AND PRIVACY

13.1

Afnemer erkent en stemt ermee in dat het Privacybeleid van Censys  zoals gepubliceerd op Privacybeleid van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door Censys. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. De bepalingen in het Privacybeleid in combinatie met de bepalingen van Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst vormen tezamen een bewerkersovereenkomst waarin Afnemer de verantwoordelijke is en Censys de bewerker. Censys heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacy beleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid, behoudens enige tegenstrijdige bepalingen in deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden.

13.2

Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer:

a) guarantee that he will process, store and use his personal data in accordance with all applicable laws and regulations and codes of conduct;

b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie ;

c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie, en Censys is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en

d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen. Op verzoek vrijwaart Afnemer Censys volledig van alle vorderingen, kosten, (financiële) schade, onkosten, rechtsgedingen en boetes die Censys kan maken of lijden of die aan haar kunnen worden opgelegd in verband met vorderingen door Afnemer, zijn werknemers, agenten en adviseurs, de cliënten en potentiële cliënten van Afnemer of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die worden verwerkt door afnemer en/of Censys in het kader van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst (waaronder ook het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking inbreuk maakt op lokale en/ of internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens), behoudens dat deze vrijwaring niet van toepassing is voor zover een zaak waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door Censys van haar verplichtingen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst.

13.2

Censys garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.

13.3

Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Censys in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, zal Censys geen gegevens inzien die Afnemer via de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie bij Censys heeft geplaatst, en stelt Censys geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Censys), tenzij Censys hiertoe op grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie verplicht is. Censys heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. Censys kan deze geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens gebruiken om:

To help Censys better understand how its customers use the Taxis Pitane software or on the Pitane Mobility Web Application;

haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie;

verbetering van bedrijfsproductiviteit, onder meer door het creëren van nuttige zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens waardoor de klant haar business prestaties kan benchmarken ten opzichte van dergelijke geaggregeerde gegevens; en de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie anderszins te verbeteren.


Article 14: CONFIDENTIALITY

14.1

Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijk  Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om elke partij in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, en om de aan die partij verleende rechten uit hoofde van de de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst uit te oefenen. Dit houdt ook in  dat Censys Vertrouwelijke Informatie van Afnemer mag verstrekken aan diegenen van haar bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en professionele adviseurs die hiervan kennis moeten nemen teneinde Censys haar verplichtingen onder deze Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst uit te voeren.

14.2

Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de bepalingen uit dit artikel legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie of anderszins – indien die informatie of gegevens:

(a) all the lawful possession of the receiving party before it was obtained from the disclosing party;

b) were independently developed by the receiving party without using information or data from the disclosing party;

c) are or will become generally known or accessible, other than through an act or omission of the receiving party; or

d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden.

14.3

De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover Vertrouwelijke Informatie van de openbaarmakende partij openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.

14.4

Partijen staan er voor in dat hun Medewerkers en door partijen ingeschakelde derden de in artikel 14.1 en 14.2 omschreven geheimhoudingsverplichtingen zullen nakomen.

Article 15: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

15.1

Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten (in elk geval zowel geregistreerd of niet geregistreerd), rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website, Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Censys of diens licentiegever (s). Geen van de in de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst of de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer.

15.2

Het is Afnemer niet toegestaan een deel van de intellectuele eigendomsrechten van Censys op of in de Website, Web Applicatie of Documentatie te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van Censys of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en andere intellectueel eigendom van Censys en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan Censys.

15.3

Censys zal Afnemer verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen Afnemer wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering dat de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie gebruikt in overeenstemming met de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst, de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Voorwaarden en de Documentatie, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van derden dat geldig en afdwingbaar is in het rechtsgebied dat van toepassing is op de Taxis Pitane software of op Pitane Mobility Web Applicatie Overeenkomst gesloten tussen Censys en Afnemer. Censys vrijwaart Afnemer tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, op voorwaarde dat Afnemer:

a) Censys onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsvordering (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze hem bekend zijn;

(b) the action concerns the rights of a third party in a country that is a party to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works;

c) volledig meewerkt met Censys op elke redelijke wijze op kosten van Censys om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken;

d) Censys toestaat uitsluitend naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en alle onderhandelingen over een schikking te voeren, die Censys passend acht.

Article 16: Jurisdiction

16.1

Bij eventuele juridische geschillen zijn de rechtbanken  binnen het rechtsgebied waarin Censys BV gevestigd is bevoegd om recht te spreken.

en_GBEnglish (UK)
nl_NLNederlands en_GBEnglish (UK)